Nyheder

18.12.2023

Den nye postlov

Se omtale af den nye postlov her: Postloven.

16.11.2023

Dispensation for ansøgningsfrist – værditabserstatning havvindmølleparken Vesterhav Syd

Fristen for ansøgning om dispensation for ansøgningsfrist for værditabserstatning er den 22. december 2023.

Man  kan som sommerhusejer søge om dispensation, hvis der foreligger særlige grunde til, at man ikke har kunnet anmelde værditab indenfor fristen.

Man skal skrive til:

Sekretariat for Taksationsmyndigheden

Niels Bohrs Vej 8D

6700 Esbjerg

Mailadresse: post@tksm.dk

Telefon 33 95 58 19 Telefontid: 10-14

Man bedes oplyse adresse, og hvorfor man ikke har anmeldt værditab indenfor fristen.

12.11.2023

Beskyt klitterne

Som alle kan se, slider det i disse år hårdt på klitterne på Klitten. Flere og flere besøger området, helårsturismen er stærkt stigende. Desværre er det ikke alle gæster, som “behandler klitterne ordentligt”.

På siden “Færdsel i klitterne” kan du finde to A-4 sider, som er velegnet til ophængning i sommerhuse. Siderne  skal ses som et supplement til de brochurer, som er omtalt nedenfor. Se Færdsel i klitterne.

24.10.2023

Giv os et praj – Ringkøbing-Skjern Kommune

Hvis du vil gøre Ringkøbing-Skjern Kommune opmærksom på et problem, kan du gøre det her på kommunens hjemmeside: Giv os et praj.

<

Adgangen for renovationsbilen

Se ny skitse her: Dagrenovation/affaldssortering.

10.9.2023

Dokumenter fra årsmødet

Se dokumenter fra årsmødet den 26. august 2023 her: Årsmøder.

29.8.2023

Husk at sikre adgangen for renovationsbilen

Se Dagrenovation/affaldssortering.

29.8.2023

Slut med at have det sjovt i udhuset

Ole Nyholm Knudsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, kunne på årsmødet i Sammenslutningen den 26. august d.å. oplyse, at kommunen har fået medhold i en sag om “ulovlig” brug af et udhus til et sommerhus.

Ringkøbing-Skjern Dagblad har i dag en længere artikel om afgørelsen. På den åbne del af avisens netavis fremgår dette:

“Det er ikke tilladt at indrette aktivitetsrum med effekter som billardbord, tv og sofa i en bygning, der har status som udhus, fortæller en afgørelse fra Byggeklageenheden. Sagen er startet af kommunen, der har givet flere sommerhusejere besked på at nedlægge deres aktivitetsrum.”

Af selve netavisen fremgår det, at kommunen som udgangspunkt ikke fører tilsyn med bygningernes anvendelse, men at man tager kontakt til ejeren, når man bliver gjort opmærksom på, at en bygning anvendes på en måde, som strider mod det, den er godkendt til.

Det fremgår også, at udhusformål f.eks. er opbevaring af havemøbler, redskaber og cykler.

Kommunen har således besluttet aktivt at forfølge indberetninger om “ulovlig” benyttelse af udhuse, når kommunen får en henvendelse.

28.6.2023

Brev fra Sammenslutningen til Ringkøbing-Skjern Kommune

Sammenslutningen har den 28.6.2023 skrevet til Ringkøbing-Skjern Kommune om fremtidig vedligeholdelse af Vestkystruten/Vestkyststien. Se brevet her: Vestkyststien.

19.6.2023

Afbrændingsforbud Sankt Hans aften 2023

Brand & Redning Midtjylland indfører afbrændingsforbud gældende fra den 23. juni 2023 kl. 09.00, og indtil den 24. juni 2023 kl. 08.59.

Brand & Redning formulerer afbrændingsforbuddet således:

“AFBRÆNDINGSFORBUD

Gældende fra den 23. juni 2023 kl. 09.00, og indtil den 24. juni 2023 kl. 08.59,

er der med hjemmel i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 (afbrændingsbekendtgørelsen) § 5, stk. 1 indført afbrændingsforbud gældende for:
Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande Kommuner
Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold.
Afbrændingsforbuddet betyder, at det ikke er tilladt:

AT TÆNDE BÅL UDENDØRS

Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad eller på bålplads, samt afbrænding af Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.
Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jf. afbrændingsbekendtgørelsens § 17.
Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.”

Se Brand & Redning Midtjyllands hjemmeside: Brand & Redning Midtjylland.

14.5.2023

Udbudsmateriale havvindmølleparken Vesterhav Syd

Se materialet her: Vindmølleparken Vesterhav Syd.

14.5.2023

Fremtidig vedligeholdelse af Vestkysstien

Se Ringkøbing-Skjern Kommunes svar på Sammenslutningens henvendelse: Vestkyststien.

5.3.2023

Kystsikring

Se rapport fra Kystdirektoratet, som indleder arbejdet med en ny plan for kystsikring ved Vesterhavet: Kystsikring.

10.2.2023

Fremtidig vedligeholdelse af Vestkyststien

Se Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning vedr. fremtidig vedligeholdelse af Vestkyststien: Vestkyststien.

1.1.2023

Notat om om ulovlige byggerier

Sammenslutningen har udarbejdet et notat med overskriften “Generel betragtning om ulovlige byggerier”.

I notatet kan du læse om:

 • ulovlige forhold ved et byggeri
 • kommunens forpligtelse
 • lovliggørelse
 • §3 sager.

–  se notatet her: Ulovligt byggeri.

19.12.2022

Vattenfall orienterer om arbejdet med etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd

Vattenfall orienterer i mail den 19. december 2022 om arbejdet med etablering af Vesterhav Syd. Du kan se orienteringsskrivelsen her: Vindmølleparken Vesterhav Syd.

06.12.2022

Legepladser

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 5.1.2022 udsendt en pressemeddelelse om tilsyn og vedligeholdelse af legepladser på kommunal jord.

Vær som grundejerforening opmærksom på det ansvar, det er at have en legeplads i grundejerforeningens område.

Se pressemeddelelsen her: Pressemeddelelse 05122 Legepladser.

27.11.2022

Fyrværkeri

Regler for fyrværkeri – se her: Fyrværkeri.

14.10.2022

Affaldsbeholder nr. 2

Læs alt om udlevering af og brug af affaldsbeholder nr. 2 her: Dagrenovation/affaldssortering

22.9.2022

Referat af møde med borgmester Hans Østergaard

Referat af møde med Hans Østergaard efter årsmødet den 27.8.2022 foreligger nu – se det her: Årsmøder.

22.9.2022

Status for fællesaftalen om kystsikring

I starten af 2020 blev der indgået en aftale mellem Staten og de berørte kommuner om sikring af kysten fra Lodbjerg til Nymindegab.

Kystdirektoratet har i rapport den 23. august 2022 gjort status for indsatsen for kystsikring. Rapporten kan ses her: Kystsikring.

16.9.2022

Ombudsmanden afviser Sammenslutningens klage

I brev den 14. september 2022 afviser ombudsmanden Sammenslutningens klage over manglende orientering om muligheden for erstatning i forbindelse med opførelse af Vesterhav Syd.

Se: Erstatningssager.

9.9.2022

Referat årsmøde 2022

Se referatet her: Årsmøder.

8.8.2022

Indkaldelse til årsmøde 2022

Der er udsendt indbydelse til årsmøde i Sammenslutningen

lørdag den 27. august 2021 kl. 9.00, Lejrskolen Vesterled, Vesterledvej 76, Haurvig.

Se indkaldelsen her: Årsmøder.

27.7.2022

Svar fra Energistyrelsen vedr. værditabserstatning

Energistyrelsen har besvaret Sammenslutningens klage, se her: Brev Energistyrelsen 270722.

I brevet fra Energistyrelsen står der bl.a.

“Ved projektet Vesterhav Syd er der ikke bygninger, der er beliggende inden for en afstand af op til seks gange møllehøjden fra de planlagte vindmølleplaceringer. Der skulle derfor ikke gives individuel og skriftlig meddelelse om tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde og fristen for anmeldelse af krav til ejerens bopælsadresse i CPR.
Ved annonceringen i henholdsvis Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Ugeavisen Ringkøbing den 29. december 2020, opfyldte Vattenfall lovkravene.”

22.6.2022

Taksationskommissionen har besvaret Sammenslutningens klage – se her: Vindmølleparken Vesterhav Syd.

19.6.2022

Klage til Taksationskommissionen

Sammenslutningen har sendt denne klage til Taksationskommissionen: Klage Taksationskommisionen 6.22.

8.6.2022

Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til Ankestyrelsen

Se Ringkøbing-Skjern Kommunes svar til Ankestyrelsen: Ringkøbing-Skjern Kommunes svar til Ankestyrelsen juni 2022.

Kommunen skriver her afslutningsvis:

“Ringkøbing-Skjern Kommune påtænker således på baggrund af Ankestyrelsens udtalelse, at igangsætte den meget ressourcekrævende sagsbehandling af de ca. 600 sager snarest muligt.”

2.6.2022

Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til Ankestyrelsen

Teknik- og Miljøudvalget skal på møde den 7. juni 2022 behandle administrationens forslag til svar på Ankestyrelsens brev om kommunens pligt til at “behandle ca. 600 sager om nyopførelse og til- og ombygninger efter Naturbeskyttelsesloven med henblik på at vurdere, om der i hver enkelt sag er grundlag for at meddele dispensation”.

Af mødeindstillingen fremgår det, at arbejdet vil koste mellem 3 og 10 årsværk!

Se mødeindstillingen på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: Pkt. 4 TU-møde 070622.

30.5.2022

Møde med borgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget

Se referat af møde mellem forretningsudvalget og borgmester og udvalgsformand her: Referat møde 060522.

11.5.2022

Brev fra Ankestyrelsen til Ringkøbing-Skjern Kommune om §3-sager

Læs brevet her, som kommunen modtog 8.4.2022, og som betyder, at i alt ca. 600 byggesager skal genoptages enkeltvis på grund af manglende stillingtagen til §3 i Naturbeskyttelsesloven: §3 i LNB – “Sommerhussagen”.

21.4.2022

Møde med borgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget

Den 6. maj skal forretningsudvalget i Sammenslutningen mødes med borgmester Hans Østergaard og formand for Teknik- og Miljøudvalget Ole Nyholm Knudsen. Forud for mødet har Sammenslutningen fremsendt dette brev: Møde med Borgmesteren 060522.

21.4.2022

Brev til ombudsmanden

Sammenslutningen har skrevet til ombudsmanden om manglende information om muligheden for erstatning i forbindelse med etableringen af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd. Se mere her: Erstatningssager.

31.3.2022

Afgørelser på ansøgninger om erstatning på grund af de kystnære havvindmøller Vesterhav Syd

Taksationsmyndigheden har afgjort ansøgninger om erstatning i forbindelse med etableringen af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd.

Se nærmere her: Vindmølleparken Vesterhav Syd.

25.1.2022

Afvandingsprojekter i sommerhusområder
Ringkøbing-Skjern Kommune giver tilladelse til afvandingsprojekter i henhold til vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering.
Processen starter dog sjældent i kommunen, men ude blandt (sommer)husejerne, hvor de grundejere, der ønsker at lave et afvandingsprojekt, laver et teknisk forslag og tager kontakt til de grundejere, som bliver berørt.
Grundejergruppen skal arbejde i retning af at aflevere en endelig ansøgning til kommunen. Når ansøgningen sendes ind, skal den indeholde:

– en redegørelse for behovet for projektet
– en detailprojektering af den tekniske side af projektet
– en partsfordeling
– en tidsplan.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i november 2021 udsendt rapporten “Afvandingsprojekter i sommerhusområder”. Her kan du læse meget mere om den proces, man skal igennem, hvis man i et område ønsker at gennemføre et afvandingsprojekt. Se:

Afvandingsrapport

 

9.11.2021

Afgørelse i Natur- og Fødevareklagenævnet i “Sommerhussagen”

Ifølge Ringkøbing-Skjern Dagblad den 9.11.2021 har Natur- og Fødevareklagenævnet truffet afgørelse i “sommerhussagen”.

I tre sager stadfæster klagenævnet kommunens dispensation til byggeri. I fire sager ophæves byggetilladelsen, som hjemsendes til kommunen til fornyet behandling.

Dagbladet koger klagenævnets afgørelse ned til dette:

“Klagenævnet giver lov til, at der må bygges på sommerhusgrunde, selv om det sker på fredet §3-areal. Der blot ikke være markfirben på grunden.”

Afgørelsen er endnu ikke tilgængelig på klagenævnets hjemmeside, som er Klagenævnet-nyheder. Når afgørelsen foreligger på hjemmesiden, vil den blive tilgængelig her.

Ankestyrelsen

“Sommerhussagen” er dog stadig under behandling i Ankestyrelsen, som den 4. juni 2021 har bedt Ringkøbing-Skjern Kommune om at svare på spørgsmål. Kommunen har svarfrist 15. nov. 2021. Så sagen er altså ikke slut endnu.

23.9.2021

Store sommerhuse/bebyggelsesprocent

Sammenslutningen har som op som opfølgning på borgmesterens deltagelse i årsmødet sendt dette brev til borgmesteren: Store Sommerhuse september 2021.

21.9.2021

Se nyhedsbrev nr. 4/2021 fra fra Fritidshusejernes Landsforening.

6.9.2021

Referat af årsmøde 2021

Se referat af årsmøde den 28. august 2021: Årsmøder.

6.6.2021

Indkaldelse til årsmøde 2021

Der er udsendt indbydelse til årsmøde i Sammenslutningen

lørdag den 28. august 2021 kl. 9.00, Lejrskolen Vesterled, Vesterledvej 76, Haurvig.

Efter årsmødet kommer borgmester Hans Østergaard og svarer på spørgsmål.

Se indbydelse og dagsorden her: Årsmøder.

10.7.2021

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens etableringstilladelse

Energiklagenævnet har den 9. juli 2021 truffet afgørelse over den klage, som Sammenslutningen indgav over Energistyrelsens etableringstilladelse til Vattenfall den 22. december 2020 og som muliggør etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd. Etableringstilladelsen godkender Vattenfalls ønskede placering af de 20 – 196 meter høje vindmøller 9 km fra kysten.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens etableringstilladelse.

Se nærmere her: Vindmølleparken Vesterhav Syd.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Miljøstyrelsens VVM-tilladelse til landanlæg til Vesterhav Syd

Den VVM redegørelse, som klagenævnet har taget stilling til, omfatter etablering af et landanlæg inden for et fastlagt undersøgelsesområde fra kysten ved Klegod og frem til Tymose på Holmsland til sydøst for Tarm. Undersøgelsesområdet er ca. 300 m bredt og omkring 50 km langt. Projektet omfatter tillige etablering af en ny kabelstation tæt ved den eksisterende Station Søndervig.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at ophæve Miljøstyrelsens afgørelse om VVM-tilladelse og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Se nærmere her: Vindmølleparken Vesterhav Syd.

31.5.2021

Næste skridt i affaldsordning – fra 1. december 2022 – besluttet

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 25.5.2021 taget stilling til, hvordan indsamlingen af affald fra husstande i Ringkøbing-Skjern Kommune skal udbygges – fra 1.12.2022.

Se nærmere her: Dagrenovation/affaldssortering.

4.3.2021

Undersøgelse om bæredygtighed i sommerhuse

Destination Vesterhavet har fremsendt skrivelse om undersøgelse af bæredygtige sommerhuse, som ikke udlejes.

I skrivelsen står der bl.a.:

“Ringkøbing-Skjern Kommune er udvalgt som testområde i et projekt, der skal undersøge bæredygtighed i sommerhuse. I den forbindelse søger vi 27 sommerhuse til et besøg med fokus på bæredygtighed.
Står du og skal renovere dit sommerhus, og ønsker information om, hvad der bedst kan betale sig at få gennemført i forhold til klimaoptimering, eller er du blot interesseret i at få en bæredygtighedsrapport på dit sommerhus, kunne deltagelse i denne her undersøgelse være aktuel for dig.”

Se hele skrivelsen her: Invitation-100 pct bæredygtigt feriehus RKSK

24.2.2021

Sammenslutningens svar på Energistyrelsens svar på klage

Sammenslutningen har sendt svar til Energiklagenævnet på de kommentarer, som Energistyrelsen, på baggrund af Sammenslutningens klage til Energiklagenævnet, har sendt til Energiklagenævnet.

Se hele Sammenslutningens svar her: Vindmølleparken Vesterhav Syd.

16.1.2021

Informationsmøde – værditabsordningen – køberetsordningen – Vesterhav Syd

På Vattenfalls hjemmeside kan du læse om det afholdte informationsmøde den 13.1.2021. Derudover kan du læse om værditabsordningen og køberetsordningen i forbindelse med den planlagte opførelse af Vesterhav Syd – se: Vattenfalls hjemmeside.

7.1.2021

Sammenslutningen indsender klage til Energiklagenævnet

Sammenslutningen har indsendt klage til Energiklagenævnet over Energistyrelsens beslutning om at give fornyet etableringstilladelse til Havvindmølleparken Vesterhav Syd.

Se klagen fra Sammenslutningen her: Vindmølleparken Vesterhav Syd.

14.12.2020

Vattenfall får tilladelse til at etablere Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Energistyrelsen har truffet afgørelser i sagerne om genoptagelse af etableringstilladelserne af 22. december 2016 for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker. Afgørelserne giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte etablering af projekterne, når klagefristen er udløbet.

Se: Vindmølleparken Vesterhav Syd.

4.10.2020

Udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v.

Erhvervsstyrelsen har den 10.9.2020 sendt ”Udkast til Vejledning om kommunernes
planlægning for store sommerhuse” samt ” Udkast til Vejledning om udlejning af
sommerhuse m.v.” til høring.

Sammenslutningen har indsendt dette høringssvar: SU svar store sommerhuse 041020.

I høringssvaret skriver Sammenslutningen bl.a.:

“Sammenfattende er det Sammenslutningens vurdering, at nye større sommerhuse skal
etableres uafhængigt at eksisterende planlagte sommerhusområder for at
undgå de konflikter, som udkastet til vejledningen beskriver.”

28.9.2020

“Stop Vesterhav Syd” har skrevet til Energiminister Dan Jørgensen

Se brevet her: Stop Vesterhav Syd.

10.9.2020

Generalforsamling 2020 i RAH

Se indkaldelse til generalforsamling den 5. oktober 2020: RAH.

6.9.2020

Referat årsmøde 2020

Se referat af årsmødet 2020  samt referat af spørgsmål til borgmester Hans Østergaard den 29. august 2020: Referat af årsmøde august 2020 Referat af spg til Hans Østergaard.

27.8.2020

38 eller 52 tømninger om året i sommerhusområder fastholdes

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 25. august 2020 beslutte, efter overgang til ny affaldsordning pr. 1. november 2020, at fastholde 38 eller 52 tømninger om året. Administrationen havde indstillet, at de 38 tømninger blev erstattet af 26 tømninger om året, men den indstilling fulgte udvalget altså ikke.

Se punktet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. august 2020 her: Pkt. 10 – 251120.

27.8.2020

Grundejerforeningen Årgab af 1976 får nej til opsætning af skilte for at beskytte klitterne

Grundejerforeningen Årgab af 1976 har søgt Ringkøbing-Skjern Kommune om tilladelse til opsætning af 26 piktogrammer på standere med numre på redningsveje og beredskabsstier.

Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune har behandlet ansøgningen på møde den 11. august 2020 som pkt. 5 på dagsordenen. Udvalget godkendte denne indstilling fra administrationen:

“Administrationen indstiller,

 • at der meddeles afslag på ansøgningen om at opsætte piktogrammer på standerne med numre på redningsveje og beredskabsstier
 • at administrationen bemyndiges til at meddele afslag på ansøgninger om tilladelse til opsætning af skilte på standerne med numre på redningsveje og beredskabsstier
 • at der med henvisning til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skiltning og færdsel i klitterne meddeles afslag på opsætning af det ansøgte piktogram, da det fremstår som et forbudsskilt.”

Se punktet på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden her: Pkt 5 – 110820.

23.8.2020

Formandens årsberetning 2020

Se formandens beretning til årsmødet den 29. august 2020 her: Årsberetning 2020.

Se også forslag til vedtægtsændringer: Forslag til vedtægtsændring 2020.

7.8.2020

Indkaldelse til årsmøde

Se indkaldelse til årsmøde den 29. august 2020 kl. 9.00:

Indkaldelse 2020

Regnskab 2019-20

Vedtægter – udkast – august 2020

8.7.2020

Tumler du rundt i klitterne? Det ødelægger planter og får sandet til at fyge.
Se denne artikel/video fra DR/Midt- og Vestjylland´s hjemmeside: Tumler du ….

28.6.2020

Høringssvar havvindmølleparken Vesterhav Syd

Sammenslutningen har d.d.  indsendt høringssvar på miljøkonsekvensrapport for havvindmølleparken Vesterhav Syd – sådan som projektet ser ud nu. Se høringssvaret her: Vindmølleparken Vesterhav Syd.

6.6.2020

Indbydelse til infomøde om anlægsprojekter i Søndervig

Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer til virtuelt infomøde om kommende anlægsprojekter i Søndervig den 18. juni 2020 kl. 18.30 – 20.30:

 

6.6.2020

Indbydelse til borgermøde om miljøkonsekvensrapporten

Wattenfall inviterer til virtuelt informationsmøde om miljøkonsekvensrapporten onsdag den 17. juni 2020 kl. 18.30 – 21.00. Se denne indbydelse: Informationsmøde 170620 – indbydelse.

Se også materiale til informationsmødet her: Informationsmateriale.

 

10.5.2020

Den videre procedure for Vesterhav Syd

Når høringsfristen for miljøkonsekvensrapporten er udløbet den 30. juni 2020 vil Energistyrelsen tage stilling til godkendelse af Vesterhav Syd.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelser til projekterne i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter.

Denne godkendelse kan af personer/organisationer, som har en særlig interesse i den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd, ankes til Miljøankenævnet. Det var Miljøankenævnet, som i december 2018 underkendte Energistyrelsens første godkendelse af vindmølleparken.

Når/hvis nogen klager til Miljøankenævnet, vil Miljøankenævnet tage stilling til, om anken skal have opsættende virkning.

Sammenslutningen er klageberettiget.

Man kan undre sig over, at anlæg på land, som er nødvendige for at føre strømmen fra havvindmøllerne i land, allerede er udført. Hvordan kan Vattenfall have lov til at udføre anlæg, som skal betjene havvindmøller, som endnu ikke er endelig godkendt? Myndighederne har til det svaret, at tilladelserne til anlæggene på land er “selvstændige godkendelser”. Derfor har Vattenfall haft lov til at udføre anlæggene på land, inden havvindmølleparken er endelig godkendt!

Hvis nogen håber på, at den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd ikke bliver opført, skal man håbe på Miljøankenævnet og ikke Energistyrelsen.

9.5.2020

Miljøkonsekvensrapport for den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd i høring

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark er nu i offentlig høring. Høringsfristen er den 30. juni 2020.

Offentligheden og berørte myndigheder kan komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd Havvindmøllepark.

På Energistyrelsens hjemmeside, se høring miljøkonsekvensrapport, finder du miljøkonsekvensrapporten.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du bl.a. læse dette:

“Vesterhav Syd Havvindmøllepark skal kunne producere op til 170 MW. Parken består af vindmøller samt søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Vindmøllerne skal opstilles inden for et undersøgelsesområde, som ligger ca. 4 til 10 km fra kysten nordvest for Hvide Sande. Området har et samlet areal på 58 km². Der skal opstilles 20 vindmøller med hver en kapacitet på 8,4 MW i den vestligste del af området i en afstand af ca. 9 km fra kysten.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelse til projektet i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter.

Havvindmølleparken skal, i henhold til koncessionsaftalerne mellem Energistyrelsen og Vattenfall af 22. december 2016 og meddelelse om tidsfristforlængelse af 28. juni 2019, være tilsluttet det kollektive elnet senest den 31. december 2023.”

Vattenfall havde planlagt borgermøder, der skulle være afholdt den 13. og 14. juni 2020. Efter at have rådført sig med Sundhedsstyrelsen, har Vattenfall på grund af coronavirus/COVID-19 imidlertid vurderet, at det kan være ulovligt og sundhedsfagligt uforsvarligt at afholde fysiske borgermøder. Vattenfall arbejder derfor på at kunne afholde møderne online

21..3.2020

Ny VVM redegørelse/miljøkonsekvensrapport på vej

Den nye VVM redegørelse, som nu benævnes “miljøkonsekvensrapport” er på vej. Udkast til miljøkonsekvensrapport har været forelagt Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune på møde den 10. marts 2020, pkt. 18. Se punktet her: Pkt. 18 Økudv. 100320.

Dagbladet Ringkøbing-Skjern omtaler miljørapporten i  en artikel den 18. marts 2020, som har overskriften “Ny miljørapport anbefaler at gøre Vesterhav Syd- møller til turistattraktion”! Avisen citerer bl.a. dette fra rapporten:

“Samlet set vurderes det, at den forventede påvirkning er ingen og måske positiv, hvis det lykkes at gøre Vesterhav Syd til en turistattraktion”.

Webmasterens kommentar: Er der tale om en neutral miljøkonsekvensrapport? Hvor provokerende kan man tillade sig at være i en miljøkonsekvensrapport?

3.3.2020

Brev til Ringkøbing-Skjern Kommune om den kommende renovationsordning for bl.a. sommerhuse

Sammenslutningen har den 3.3.2020 sendt dette brev til Ringkøbing-Skjern Kommune: Brev til RKSK om renovation i sommerhusområder.

18.2.2020

Lokalplan for Lalandia Søndervig godkendt.

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har den 18.2.2020 godkendt “plangrundlag for et rekreativt område og sommerhusområde ved Søndervig”, dvs. Lalandia Søndervig. Se punkt på byrådsmødet her: Lalandia Søndervig.

Se også her på hjemmesiden: Lalandia Søndervig.

28.1.2020

Ændret forslag til placering af vindmøller i Vesterhav Syd

Vattenfall har offentliggjort forslag til placering af de 20 vindmøller i den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd.

Forslaget ser således ud:

https://group.vattenfall.com/dk/contentassets/ccadc6cbc9ef46f583729ec132a117bd/vkf-vhs-gis-ta-0155-b-layoutlvesy054.png

På Vattenfalls hjemmeside ,kan du læse om det nye forslag til placering af de 20 havvindmøller. Vattenfall skriver bl.a.:

“I de nye udkast placeres møllerne i Vesterhav Syd cirka ni kilometer fra kysten, hvilket fordobler afstanden i sammenligning med de møller, der stod nærmest kysten i det oprindelige design”.

“Vattenfall ønsker, såfremt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender det, at installere et radarsystem, som reducerer lysmarkeringerne på møllerne om natten.”

Ny VVM redegørelse

Den ændrede placering af de 20 havvindmøller vil indgå i den VVM rapport, som Vattefall skal udarbejde, og som forventes at komme i 2. kvartal 2020.

VVM rapporten skal så i offentlig høring, hvorefter Energistyrelsen skal tage stilling til godkendelse af projektet.

22.11.2019

Erstatningssager havvindmølleparken Vesterhav Syd

Ansøgere om erstatning i forbindelse med etableringen af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd har fået brev om, at det indbetalte depositum på 4.000 kr. – efter ansøgning – kan tilbagebetales.

I brevet står der bl.a.:

Vedrørende kystnære vindmøller ved Vesterhav Syd og Nord
“Du har anmeldt krav om værditab på din beboelsesejendom i forbindelse med opstilling af kystnære vindmøller ved Vesterhav Syd eller Nord.
Den 17. januar 2019 berosatte Taksationsmyndigheden behandlingen af sagerne om værditab i forbindelse med ovennævnte. Årsagen til dette var, at Energiklagenævnet hjemviste etableringstilladelsen vedrørende Vesterhav Syd til fornyet behandling i Energistyrelsen. Taksationsmyndigheden vurderede, at afgørelsen ville få tilsvarende konsekvens for tilladelsen vedrørende Vesterhav Nord, og samtlige værditabssager blev derfor sat i bero.
Siden da har der pågået et langvarigt forløb vedrørende vurdering af virkningerne på miljøet og etableringstilladelserne, som ikke har involveret Taksationsmyndigheden, men som dog har betydet, at værditabssagerne ikke har kunnet fremmes, da placeringen af vindmøllerne i de to projekter er uafklaret.
Opstiller af vindmøllerne (Vattenfall) har nu oplyst, at layoutet for projekterne ændres. Det betyder, at det oprindelige layout og dermed placeringen af møllerne vil blive i forbindelse med den nye VVM. Den oprindeligt tiltænke placering af møllerne er således opgivet, og det kan på nuværende tidspunkt med sikkerhed fastslås, at møllerne vil blive flyttet, selvom den endelige placering afventer udfaldet af den nye VVM, som forventes færdiggjort i løbet af foråret 2020.
Projektændringen betyder, at grundlaget for at behandle din sag om værditab er bortfaldet, og at Taksationsmyndigheden derfor henlægger sagen, som dermed er afsluttet.
Indbetalt gebyr i forbindelse med din anmeldelse kan tilbagebetales.
Energistyrelsen har oplyst, at der vil blive afholdt et nyt offentligt møde om det ændrede projekt. Der vil herefter være mulighed for på ny at anmelde krav om værditab.”

20.11.2019

Medlemsinformation – november 2019 – Sammenslutningen

Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har udsendt denne orientering: Orientering fra Sammenslutningen – nov 2019.

Orienteringen omfatter følgende emner:

 • Større sommerhuse
 • Kystsikring
 • Naturbeskyttelseslovens §3
 • Lalandia Søndervig
 • Kloakering
 • Sortering af affald
 • Havvindmøller

4.10.2019

Referat af årsmøde i Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Se referat af årsmødet den 31.8.2019 her: Referat årsmøde 310819.

14.8.2019

Erstatningssager i forbindelse med havvindmølleparken Vesterhav Syd

Ansøgere om erstatning i forbindelse med etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd har i januar måned 2019 fået besked om, at erstatningssagerne indtil videre er sat i bero.

Som du kan se nedenfor, skal der udarbejdes en ny VVM-redegørelse for havvindmølleparken, og den redegørelse kan betyde en ændret placering af møllerne i forhold til den placering, som var en forudsætning for ansøgningerne om erstatning.

En eventuel ændret placering af møllerne vil efter min vurdering indebære, at der, hvis man som sommerhusejer ønsker at fastholde ansøgningen om erstatning, skal indgives en ny ansøgning om erstatning.

Om der eventuelt sker tilbagebetaling af de beløb, klagerne har indbetalt til Energiklagenævnet, vides ikke.

Indtil videre må vi afvente, om den nye VVM-redegørelse betyder en ændret placering af havvindmøllerne.

14.8.2019

Ny VVM-proces for den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd er igangsat med “Idefase”

Energiklagenævnet ophævede i december 2018 en del af den tilladelse til etablering af havvindmølleparken, som Vattenfall efter planen skal opstille ud for Holmsland Klit.

Det betyder, at der skal udarbejdes en ny VVM-redegørelse for havvindmølleparken. VVM-redegørelsen udarbejdes af Vattenfall.

En VVM-redegørelse er  en vurdering af, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø.

En VVM-redegørelse består i en beskrivelse og vurdering af direkte og indirekte virkninger på:

 • mennesker, dyreliv og planteliv
 • jordbund, vand, luft, klima og landskab
 • materielle goder og kulturarv

– samt samspillet mellem disse faktorer.

Forarbejdet med den nye VVM-redegørelse er startet med en  “Idefase”.

Inden Vattenfall påbegynder udarbejdelsen af selve VVM-redegørelsen, som danner grundlag for miljøvurderingen, gives borgere, virksomheder, organisationer og andre, der kan blive berørt af projektet, samt berørte myndigheder mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i VVM-redegørelsen. Det kan eksempelvis være særlig viden om lokale miljøforhold eller andet, som er vigtigt for myndighederne at være opmærksomme på i miljøvurderingsprocessen.

Vattenfall har sammen med Orbicon lavet et idéoplæg, som beskriver projektet, processen indtil videre og den nye VVM-redegørelse.

Se Idéoplægget her: ideoplaeg_vhs_2.

Frist for indsendelse af bemærkninger til Idéoplægget er den 16. august 2019.

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit og “Stop Vesterhav Syd” har indsendt høringssvar. Du kan se høringssvarene her:

Sammenslutningen: ideoplaeg-august-2019, klage-2017-01-24.

“Stop Vesterhav Syd”: Brev til Energistyrelsen af 10. august 2019.

Den videre proces

Efter Energistyrelsen har modtaget idéer og forslag til VVM-redegørelsen afgiver Energistyrelsen en udtalelse om, hvad den nye VVM-redegørelse skal indeholde. På baggrund af denne afgrænsningsudtalelse udarbejder Vattenfall den nye VVM-redegørelse for projektet og fremsender den til Energistyrelsen, som vil gennemgå VVM-redegørelsen med henblik på at sikre, at den opfylder miljøvurderingslovens krav.

På baggrund af denne gennemgang, og når Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til afgørelse, vil der blive gennemført en ny offentlig høring, hvor offentligheden og berørte myndigheder får mulighed for at forholde sig til projektets forventede miljøpåvirkninger og den afgørelse, som myndighederne har tænkt sig at træffe. Denne offentlige høring vil vare minimum 8 uger.

Når høringssvar er blevet behandlet, og hvis der ikke er anledning til, at nye undersøgelser eller lignende skal foretages, vil der kunne træffes endelig afgørelse for projektet.

Den nye VVM-redegørelse vil sandsynligvis foreligge i løbet af 2020. Derefter vil der som nævnt blive en 8 ugers høringsperiode, og der derefter skal Energistyrelsen tage stilling til godkendelse af projektet.

Hvis/når Energistyrelsen godkender projektet vil der være ankeadgang, og der vil på ny være mulighed for at søge erstatning.

24.5.2019

Ingen kystsikring ved Lyngvig Fyr

Jeg har spurgt Kystdirektoratet om dette:

“Kunne jeg få jer til kort at beskrive, hvad status er ,og hvad I har af
planer for kystsikring ved Lyngvig Fyr?

Lige nu sker der store forandringer af klitten ved Lyngvig Fyr, som
meget hurtigt bliver slidt/nedbrudt, ikke alene på grund af påvirkningen
fra havet, men også på grund af mange turister ved fyret, som også
færdes i klitterne.”

Kystdirektoratet har svaret følgende:

“Jeres strækning ligger på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab. På denne strækning finansierer kommuner og staten i fællesskab kystbeskyttelsen.

Selvom der er et stort beløb til rådighed, er det nødvendigt at prioritere. På jeres strækning er den gennemsnitlige kysttilbagerykning ca. 0,3 m/år. Endvidere er klitbredden målt øst-vest over 300 m, hvor 40 m bredde er nok til at forhindre klitgennembrud under storm.

Da hverken kysttilbagerykningen eller højvandssikkerheden er kritisk og i øvrigt heller ikke vil være det mange år ud i fremtiden, er der ingen planer om at udføre kystbeskyttelse ud for jeres strækning.”

Så: Ingen udsigt til kystsikring ved Lyngvig Fyr!

1.5.2019

Dagsorden generalforsamling 11. maj 2019 kl. 9.30

Se dagsordenen her: Dagsorden generalforsamling 110519

21.3.2019

Spildevandsplan 2019 – 2027, kloakering af sommerhusområder

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har den 19. marts 2019 vedtaget af sende forlag til Spildevandsplan 2019 – 2027 i offentlig høring i 8 uger. Der henvises til dette punkt på byrådsmødet: Punkt 15.

I mødeindstillingen vedr. forslaget til spildevandsplan står der bl.a.:

“Kommunen forventer i planperioden at kloakere ca. 1.864 sommerhuse ud af kommunens ca. 7.650 sommerhuse, der ligger udenfor kloakopland. Sommerhusene kloakeres for spildevand, mens tag- og overfladevand fortsat skal nedsives på grunden. Kloakeringen forventes at begynde i 2021 og udføres efter følgende plan:

2021-2022   Lodbjerg Hede, ca. 609 sommerhuse
2023            Vedersø Klit, ca. 168 sommerhuse
2023            Halby (1. halvdel), ca. 177 sommerhuse
2024-2026   Søndervig, ca. 821 sommerhuse
2027            Årgab, ca. 89 sommerhuse”

“Kloakeringen ud over planperioden 2019-2027

I 2019 og 2020 udarbejder Ringkøbing-Skjern Forsyning  A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune en samlet plan for kloakeringen af de resterende sommerhuse i kommunen. Der kan i enkelte områder umiddelbart syd for Søndervig eventuelt igangsættes kloakering i planperioden, såfremt der er blandt sommerhusejerne er et udbredt ønske om det, og der vedtages tillæg til spildevandsplanen om det.”

Der er således ikke i første omgang lagt op til en kloakering af Fyrmarken-Sivbjerg!

Som skrevet bliver forslag til spildevandsplan nu sendt i offentlig høring. Det forventes, at kommunen i offentlighedsperioden vil indkalde til borgermøde om spildevandsplanen. Byrådet vil så efter høringsperioden tage endelig stilling til spildevandsplanen.

5.3.2019

Den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har sendt dette brev til Energistyrelsen: brev til energistyrelsen- marts 2019.

8.2.2019

Se denne visualisering af de kystnære havvindmøller Vesterhav Syd: https://youtu.be/esjTMdnwiSc.

13.1.2019

I morgen, den 14. januar 2019, mødes borgmestrene i Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern med Energiministeren. Emnet for mødet er vindmølleparker i Vesterhavet. Ud over de to kystnære havvindmølleparker, Vesterhav Nord og Vesterhav Syd, er der udpeget 3 områder til vindmøller længere ude i Vesterhavet, ca. 20 km ude.

Foreningen Stop Vesterhav Syd har sendt dette brev til borgmestrene og Energiministeren:

Planlagte havvindmølleparker i Vesterhavet

I forbindelse med afgørelsen fra Energiklagenævnet har vi set på mulighederne for at udnytte den opstående situation til noget positivt.

Som der fremgår af bilaget, foreslår vi at samle vindmøllerne i to vindmølleparker i Vesterhavet. Vi er opmærksomme på, at hvis vort forslag gennemføres, skal der formentlig betales en erstatning til Vattenfall.

På plussiden slipper man for ca. 600 erstatningssager fra lodsejerne vedr. Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Man undgår de kystnære møller, som rigtig mange er enige om, er meget uheldig anbragt. Hertil kommer, at den danske stat får mulighed for at indgå aftale om opførelsen af havmøller i de to foreslåede områder, uden statstilskud i lighed med, hvad der ske syd for grænsen, hvilket vil spare staten for nogle mia. kr. i statstilskud over en årrække.

Hvor der er en vilje er der en vej – lad fornuften råde.

Vi håber, at vort forslag vil indgå i overvejelserne om etableringen af vindmøllestrøm i Vesterhavet.

Med venlig hilsen

Foreningen STOP Vesterhav SYD”

Bilag: Planlagte havvindmølleparke i Vesterhavet, 10. jan. 2019.

21.12.2018

Vesterhav Syd – Energiklagenævnet ophæver en del af tilladelsen til vindmølleparken!

Energiklagenævnet ophæver en del af den tilladelse til etablering af vindmølleparken, som Vattenfall efter planen skal opstille i 2020 ud for Holmsland Klit.

Formanden for Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, Thue Amstrup-Jørgensen, mener, at afgørelsen fra Energiklagenævnet kan udskyde Vesterhav Syd i det uvisse og samtidig åbne mulighed for, at politikerne revurderer deres holdninger.

Se også afgørelsen fra Energiklagenævnet: Afgørelse Energiklagenævnet 201218.

30.10.2018

STOP Vesterhav Syd holdt generalforsamling den 13. oktober 2018 – se referat her:

Referat generalforsamling 131018

2.12.2019 Sandfodring ved Søndervig kommer nu i gang

Kystdirektoratet meddeler i dag på sin hjemmeside, at klagesagen vedr. sandfodring ved Søndervig er blevet afvist. Derfor kan sandfodringen nu udføres.

Se nærmere på Kystdirektoratets hjemmeside: Sandfodring ved Søndervig.

26.11.2019 Høringssvar lokalplanforslag for Lalandia i Søndervig

Sammenslutningen har indsendt høringssvar på “Lokalplan nr. 451 og tillæg 33 – Rekreativt område og sommerhusområde ved Søndervig”, som er det officielle navn for lokalplanen for Lalandia i Søndervig: Se høringssvaret her: Høringssvar lokalplan Lalandia.

I høringssvaret skriver Sammenslutningen afslutningsvis:

“Vi ser frem til at kommunen i den kommende planproces får udmøntet og konkretiseret især den del, der vedrører trafikafvikling og tilgang/adgangsforhold til stranden.”

20.11.2019 Pressemeddelelse Destination Vesterhavet

Ringkøbing-Skjern Kommune udsender pressemeddelelse om etablering af Destination Vesterhavet.

18.11.2019 Medlemsinformation

Sammenslutningen udsender denne Medlemsinformation.

7.11.2019 Stop for sandfordring

Formand Tage Schmidt har skrevet til borgmester Hans Østergaard og 1. viceborgmester Søren Elbæk og opfordret Ringkøbing-Skjern Kommune til at skrive til miljø- og fødevareminister Mogens Jensen for at få ham til at gå ind i sagen.

26.10.2019 Møde i Forretningsudvalget for Sammenslutningen

Af emner på dagsordenen bl.a. følgende:

 • Søndervig Feriepark/Lalandia
 • Den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd
 • Naturbeskyttelseslovens §3
 • Affaldssortering
 • Spildevandsplan/kloakering
 • Kystsikring
 • Turisme – Destination Vesterhavet
 • Flere store sommerhuse?!

 

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk