Erstatningssager

Se også her: Vindmølleparken Vesterhav Syd.

16.11.2023

Dispensation for ansøgningsfrist – værditabserstatning

Fristen for ansøgning om dispensation for ansøgningsfrist for værditabserstatning er den 22. december 2023.

Man  kan som sommerhusejer søge om dispensation, hvis der foreligger særlige grunde til, at man ikke har kunnet anmelde værditab indenfor fristen.

Man skal skrive til:

Sekretariat for Taksationsmyndigheden

Niels Bohrs Vej 8D

6700 Esbjerg

Mailadresse: post@tksm.dk

Telefon 33 95 58 19 Telefontid: 10-14

Man bedes oplyse adresse, og hvorfor man ikke har anmeldt værditab indenfor fristen.

16.9.2022

Svar fra ombudsmanden

Ombudsmanden har i brev den 14. september 2022 svaret på Sammenslutningens henvendelse om manglende orientering af berørte sommerhusejere i forbindelse med muligheden for at søge om erstatning på grund af  den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd.

Se hele ombudsmandens svar her: Brev fra Folketingets Ombudsmand 140922.

I brevet konkluderer Ombudsmanden således:

“Jeg har gennemgået Energistyrelsens og Taksationsmyndighedens breve af henholdsvis 27. juli og 22. juni 2022, og myndighedernes svar giver mig ikke anledning til at foretage noget.”

“Jeg foretager mig herefter ikke mere i anledning af din henvendelse.”

Sammenslutningens holdning har været og er, at man ikke kan anvende en lovgivning, som er beregnet på land-vindmøller, hvor ejerne af berørte ejendomme bor i det område, hvor vindmøllerne skal opstilles, på et projekt med kystnære havvindmøller, hvor ejerne af de berørte ejendomme bor i hele landet. Efter Sammenslutningens opfattelse har det ikke været tilstrækkeligt at annoncere om muligheden for erstatning i lokale aviser. Ombudsmanden har ikke fundet anledning til at undersøge dette.

21.4.2022

Henvendelse til ombudsmanden

Sammenslutningen har skrevet til ombudsmanden om manglende information om muligheden for erstatning i forbindelse med etableringen af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd. I henvendelsen står der indledningsvis:

“Vi har set os nødsaget til at rette henvendelse til Ombudsmanden, da vi føler, at vores medlemmer ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om mulighederne for at få erstatning som følge af beslutningen om at gennemføre havmøllepark Vesterhav Syd.

Baggrunden for henvendelse til Ombudsmanden er, at Sammenslutningen og de sommerhusejere, som vi repræsenterer, er særdeles skuffet over, hvordan staten (Energistyrelsen/Taksationskommissionen) sammen med Vattenfall som bygherre på projektet nu har kørt den lovbestemte erstatningsproces igennem med mangelfuld information og åbenhed om muligheder og kriterier for at få erstatning.”

Se hele henvendelsen her: Ombudsmanden 4.22.

Informationsmøde om værditabsbehandling

Vattenfall indkaldte til møde den 29. marts 2018. Inviteret var alle, som havde søgt om værditabserstatning i forbindelse med vindmølleparken Vesterhav Syd. Se vedlagte invitation: Indkaldelse 290318.

Stop Vesterhav Syd om taksationsmyndigheden

Den 9.8.2019 skrev Stop Vesterhav Syd i en mail til medlemmerne:

“Nu starter Taksationsmyndigheden snart sin rejse rundt på Holmsland Klit. Som alle ved, så har de været ud for at tage billeder fra jeres hus og ejendom. De kommer med en visualisering af, hvordan de forestiller sig, at møllerne tager sig ud fra din ejendom.

”Rundrejsen” vil vare fra midt i august til midt i oktober. Vi vil alle få svar først i det nye år.

Grunden til at vi viser vores 3D- model er, at vi fra forskellige områder langs kysten, kan vise hvordan møllerne tager sig ud fra baglandet og fra kysten. Vi håber I synes, at det giver en ide om, hvordan det kan komme til at se ud. Find det område der passer bedst til jeres ejendom. Vi har lagt 3D modellerne for de enkelte områder ind på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at der er mere end et billede for hvert område.

Modellen tager kun højde for mølleplacering og terrænhøjder. Dette skulle kunne give en fornemmelse af ”udsigten” til møllerne. Modellen kan ikke tage højde for beplantning, der f eks kan skjule møllerne. Denne visualisering har Taksationsmyndigheden ikke med.

Formålet er at give en fornemmelse af møllernes placering både fra baglandet og fra kysten. Det får man ikke fra Taksationsmyndighedens billeder.

De parametre, der skal indgå i vurderingen af muligheden for erstatning og dens evt. størrelse, er oplyst til at være:

  • Synlighed fra egen grund
  • Synlighed fra området generelt
  • Synlighed fra kysten
  • Skyggevirkning
  • Støj

Modellen er udarbejdet i samarbejde med Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit.”

Se 3D modellerne på Stop Vesterhav Syds hjemmeside: Stop Vesterhav Syd.

Der var ansøgningsfrist for ansøgning om erstatning ???

Erstatningssager havvindmølleparken Vesterhav Syd

Ansøgere om erstatning i forbindelse med etableringen af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd har i november måned 2019 fået brev om, at det indbetalte depositum på 4.000 kr. – efter ansøgning – kan tilbagebetales.

I brevet står der bl.a.:

Vedrørende kystnære vindmøller ved Vesterhav Syd og Nord
“Du har anmeldt krav om værditab på din beboelsesejendom i forbindelse med opstilling af kystnære vindmøller ved Vesterhav Syd eller Nord.
Den 17. januar 2019 berosatte Taksationsmyndigheden behandlingen af sagerne om værditab i forbindelse med ovennævnte. Årsagen til dette var, at Energiklagenævnet hjemviste etableringstilladelsen vedrørende Vesterhav Syd til fornyet behandling i Energistyrelsen. Taksationsmyndigheden vurderede, at afgørelsen ville få tilsvarende konsekvens for tilladelsen vedrørende Vesterhav Nord, og samtlige værditabssager blev derfor sat i bero.
Siden da har der pågået et langvarigt forløb vedrørende vurdering af virkningerne på miljøet og etableringstilladelserne, som ikke har involveret Taksationsmyndigheden, men som dog har betydet, at værditabssagerne ikke har kunnet fremmes, da placeringen af vindmøllerne i de to projekter er uafklaret.
Opstiller af vindmøllerne (Vattenfall) har nu oplyst, at layoutet for projekterne ændres. Det betyder, at det oprindelige layout og dermed placeringen af møllerne vil blive i forbindelse med den nye VVM. Den oprindeligt tiltænke placering af møllerne er således opgivet, og det kan på nuværende tidspunkt med sikkerhed fastslås, at møllerne vil blive flyttet, selvom den endelige placering afventer udfaldet af den nye VVM, som forventes færdiggjort i løbet af foråret 2020.
Projektændringen betyder, at grundlaget for at behandle din sag om værditab er bortfaldet, og at Taksationsmyndigheden derfor henlægger sagen, som dermed er afsluttet.
Indbetalt gebyr i forbindelse med din anmeldelse kan tilbagebetales.
Energistyrelsen har oplyst, at der vil blive afholdt et nyt offentligt møde om det ændrede projekt. Der vil herefter være mulighed for på ny at anmelde krav om værditab.”
 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk