Kommuneplan – Lokalplaner

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside kan du finde lokalplaner gældende i kommunen, se Lokalplaner Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bebyggelsesprocent

Se her oversigt fra Ringkøbing-Skjern Kommune over tilladt bebyggelsesprocent i henholdsvis lokalplanlagte områder og i ikke lokalplanlagte områder: Bebyggelsesprocent-2018.

Kommuneplan 2021 – 2033

(Se også Ringk.-Skjern Kommune)

I Kommuneplan 2021 – 2033 indgår følgende afsnit:

“Sommerhusområder

Billede 2

 

1. Eksisterende sommerhusområder

Eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen skal fastholdes til ferie- og fritidsformål. Dog kan der ud fra en konkret vurdering ske planlægning for mindre bebyggelser til andre tilknyttede formål som for eksempel mindre detailhandelsbutikker, restaurationer med mere, når det er foreneligt med områdets karakter af ferieområde og i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for det pågældende område.

I forbindelse med planlægning og anlægsarbejder i eksisterende sommerhusområder skal der ske et kvalitetsløft af områderne i form af bedre fælles faciliteter som for eksempel stier, opholdsarealer, fællesanlæg, beplantninger eller større naturindhold eventuelt ud fra helhedsplaner for de enkelte sommerhusområder

2. Nye sommerhusområder

Uden for kystnærhedszonen kan der ske kommune- og lokalplanlægning for nye eller ske udvidelse af eksisterende sommerhusområder ud fra en konkret afvejning af rekreative og turismemæssige interesser mod andre arealinteresser i det åbne land.

Inden for kystnærhedszonen kan der ikke udlægges nye eller ske udvidelse af eksisterende sommerhusområder, medmindre det er i overensstemmelse med landplandirektiv.”

Pjece

Der henvises endvidere til pjecen: ”Sommerhuse på Klitten – Inspirationskatalog til bevaring og forbedring som grundlag for planlægning og administration.”

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk