Kystsikring

Kystdirektoratet

Kystdirektoratet er statens kystenhed i Damark, se hjemmesiden Kystdirektoratet.

5.3.2023

Kystdirektoratet påbegynder arbejdet med ny plan for kystsikring

Kystdirektoratet er ved at forberede den fremtidige kystsikringsindsats på Vestkysten for perioden 2024 – 2039.

Første trin i denne proces er, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (det hed før VVM redegørelse). Første fase i denne proces er, at man indkalder ideer og forslag fra offentligheden og myndigheder – det hedder en idéfase.

Kystdirektoratet har offentliggjort et udkast til denne foroffentlighedsfase, se Debatoplæg-Lodbjerg-Nymindegab (ipaper.io).

Der kan afgives høringssvar senest den 23. marts 2023.

Vær opmærksom på borgermøde den 9. marts 2023 kl. 19-21 i Mindbo Centret, Thorsminde. Tilmelding senest den 5. marts.

22.9.2022

Status fællesaftalen for kystsikring 2020 – 2024

I starten af 2020 blev der indgået en aftale mellem Staten og de berørte kommuner om sikring af kysten fra Lodbjerg til Nymindegab. Aftalen kan ses nedenfor.

Kystdirektoratet har i rapport den 23. august 2022 gjort status for indsatsen for kystsikring. Rapporten kan ses her: Fællesaftalen-status 230822.

4.3.2021

Kystplanlægger

Kystdirektoratet har udarbejdet en landsdækkende kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, suppleret af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen.

Se hjemmesiden kystplanlægger.dk.

10.7.2020

Miljøkonsekvensvurdering på de fire fællesaftalestrækninger

Fællesaftalen, der er indgået mellem Staten og de fire vestkystkommuner Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted, indeholder den økonomiske ramme for at opnå de sikkerhedsmæssige målsætninger, der er aftalt for kystudviklingen på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab i aftaleperioden.

Fællesaftalen er omfattet af kravet om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven, der skal sikre, at planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af dem kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Målet med miljøvurderingen er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan eller et program.

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af fællesaftalen.

Den udarbejdede miljørapport er sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 22. juni 2020 til og med den 17. august 2020.

Se Kystdirektoratets hjemmeside: Kystdirektoratet.

13.3.2020

Ny aftale fordobler midler til at beskytte Danmarks mest udsatte kyster

Der bliver nu skruet markant op for indsatsen i nye femårige fællesaftaler mellem staten og en række kommuner. Her bliver midlerne til kystbeskyttelse fordoblet.

Aftalerne løber frem til 2024 og dækker den 110 km lange strækning mellem Lodbjerg og Nymindegab samt tre mindre strækninger ved Skagen, Lønstrup og Blåvand.

Se aftalerne her: Kystdirektoratet – Aftale om kystsikring 2020-2024.

I aftalen for kyststrækningen Lodbjerg/Nymindegab indgår denne figur:

Det fremgår af figuren, at tilbagerykningen af kysten er meget forskellig på strækningen, størst ved Årgab og mindst ved Sdr. Lyngvig.

Ny aftale om kystsikring på vej

Kystdirektoratet oplyser den 22.11.2019 følgende:

“Holmsland Klit ligger på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab. Den nye aftale for 2020-24 har et rammebeløb på 192,5 mio. kr./år, hvor den tidligere for 2014-19 havde en økonomisk ramme på godt 100 mio. kr./år.

Det er sådan, at forhandlingerne med kystkommunerne blev afsluttet for ca. 2 uger siden. Kun underskrifterne på aftalen mangler på nuværende tidspunkt.

Aftalen består af en A4-side med underskrifter samt et tekstbilag på 10 sider, der kort og klart beskriver, hvad aftalen omfatter. Aftalen forventes underskrevet inden jul, hvorefter tekstbilaget lægges på vores hjemmeside.”

Når aftalen foreligger, vil den blive tilgængelig her på hjemmesiden.

Aktuelt efteråret/vinteren 2019

Sammen med kommunerne langs Vestkysten, herunder Ringkøbing-Skjern Kommune, udfører Kystdirektoratet sandfodring for at begrænse tilbagerykning af kysten. I år var det bl.a. planen at udføre sandfodring syd for Søndervig. På grund af en klagesag har sandfodringen været forsinket.
SU har rettet henvendelse til borgmester Hans Østergård og gjort opmærksom på de uheldige konsekvenser og opfordret ham til at gå videre med sagen og involvere de ansvarlige statslige myndigheder.

Den 2.12.2019 meddeler Kystdirektoratet:

“Sand svarende til flere tusinde fyldte lastbiler vil i den kommende tid blive pumpet ind på stranden ud for Søndervig. Sandet tager energien ud af bølgerne og beskytter kysten.

– Vi er blevet forsinkede med sandfodringen i år på grund af en klage, men nu er klagen afvist og vi kan gå i gang. Arbejdet er afhængigt af forholdsvist roligt vejr, men vi håber på en periode med gunstige vejrforhold, så vi kan nå så meget som muligt inden årets udgang.”

Se nærmere på Kystdirektoratets hjemmeside: Sand på stranden.

Kystsikring – Vestkysten

På Kystdirektoratets hjemmeside kan du læse om kystsikring mellem Lodbjerg og Nymindegab, se Kystsikring Lodbjerg-Nymindegab.

Kystsikring på Vestkysten gennem tiden

På Kystdirektoratets hjemmeside kan du også læse om kystsikring gennem tiden, se Vestkysten-igennem-tiden.

 

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk