Vindmølleparken Vesterhav Syd

Sammenslutningens holdning

Grøn omstilling med omtanke.

Det er Sammenslutningens holdning, at Vesterhav Syd ikke skal gennemføres. Vi skal ikke ødelægge den enestående natur, som er på Holmsland Klit. Det “uspolerede” kik ud over havet er en vigtig del af denne natur.

Der er masser af plads til vindmøller længere ude i Vesterhavet, hvor der i øvrigt allerede er planlagt havvindmølleparker.

Sagsgang med nyeste datoer først

14.5.2023

Udbudsmateriale – Havvindmølleparken Vesterhav Syd

Energistyrelsen skriver den 10. maj 2023:

“Energistyrelsen kan nu oplyse om, at udbudsmaterialet for havvindmølleprojektet Vesterhav Syd er offentliggjort.

I kan finde materialet på følgende hjemmeside:

https://koeberetsordningen.dk/region-midtjylland/ringkoebing-skjern/vesterhav-syd

Vi gør opmærksom på, at hjemmesiden ikke kunne håndtere kommatal på andelsprisen, hvorfor denne er oprundet til 3635 kr. Den reelle andelspris er 3634,75 kr. Den korrekte pris fremgår i øvrigt af udbudsmaterialet.

T.O denne mail er en masseudsendelse, hvorfor vi frabeder os svar, som ikke indeholder et konkret spørgsmål. Spørgsmål vedr. udbuddet skal sendes til medejer@vattenfall.com. Energistyrelsen kan alene besvare spørgsmål vedr. reglerne for køberetsordningen.

Med venlig hilsen

De fire vindmølleordninger

Energistyrelsen

fo@ens.dk

26.3.2023

Video i TV-Max om den kystnære havvindemøllepark Vesterhav Syd

Den video, som der er henvist til i en nyhedsmail, er fjernet fra hjemmesiden, da der kan være tvivl om ophavsret – dvs. ret til at lægge den på hjemmesiden.

Overskriften “Reklamevideo” i nyhedsmailen er webmasterens ansvar. Jeg blev provokeret af, at Arne Rahbek, Stokholder Manager i Vattenfall, i videoen starter med at sige, at “det har taget al for lang tid, inden møllerne bliver bygget – det tror jeg alle er enige om”.

19.12.2022

Vattenfall orienterer om arbejdet med etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd

Vattenfall orienterer i mail den 19. december 2022 om arbejdet med etablering af Vesterhav Syd. Du kan se orienteringsskrivelsen her: Vattenfall-orientering-dec2022.

Af orienteringsskrivelsen fremgår denne tidsplan for arbejdet:

Januar: Afmærkning af arbejdsområdet på havet med bøjer

Februar-maj: Nedramning af monopæle og etablering af fundamenter til vindmøllerne

April-juni: Trækning af kabler mellem møllerne og fra møllerne til kysten

Juli-efteråret: Mølletårnet og vingerne installeres

December: Anlægsarbejder færdige og vindmølleparken i fuld drift.

7.8.2022

Brev til ombudsmanden

Ombudsmanden havde i første omgang henvist Sammenslutningen til at rette henvendelse til Energistyrelsen og Taksationskommissionen. Det har Sammenslutningen gjort og har efterfølgende modtaget svar fra de to myndigheder – se nedenfor.

Derefter har Sammenslutningen igen den 7.8.2022 henvendt sig til Ombudsmanden – se brevet her: Ombudsmanden 07.08.2022.

I brevet skriver Sammenslutningen i konklusionen.:

“Sammenslutningen er meget skuffet og skeptisk overfor den måde, som Energistyrelsen, Vattenfall og Taksationskommissionen har informeret de berørte sommerhusejere. De regler, man har lagt til grund, er anført i ”Lov om vedvarende energi”. Som vi ser disse regler om information, så er de oprindeligt rettet mod projekter i lokalområder, hvor det er enkelt at informere igennem lokale medier.
Vi kan ikke forstå, at Energistyrelsen har godkendt Vattenfalls meget begrænsede informationsproces. Vi opfatter gældende lovgivning som minimumskrav, der i den aktuelle situation med Vesterhav Syd burde være formidlet bredere.

Vi mener, at Energistyrelsen og Taksationskommissionen burde have taget højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for de flere tusinde sommerhusejere, der berøres af Vesterhav Syd, herunder sikre fornøden information om erstatningsgrundlag og proces.
Det er Sammenslutningens opfattelse, at den manglende offentlighed omkring erstatningsmuligheder samt manglende oplysning om erstatningskriterier har begrænset antallet af ansøgere til Taksationskommissionen og derved erstatningerne.”

27.7.2022

Svar fra Energistyrelsen vedr. klage over proces i.f.m. ansøgning om værditabserstatning

Som det fremgår nedenfor, sendte Taksationskommissionen Sammenslutningens klage videre til Energistyrelsen, hvis svar nu foreligger, se her: Brev Energistyrelsen 270722.

I brevet står der bl.a.

“Ved projektet Vesterhav Syd er der ikke bygninger, der er beliggende inden for en afstand af op til seks gange møllehøjden fra de planlagte vindmølleplaceringer. Der skulle derfor ikke gives individuel og skriftlig meddelelse om tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde og fristen for anmeldelse af krav til ejerens bopælsadresse i CPR.
Ved annonceringen i henholdsvis Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Ugeavisen Ringkøbing den 29. december 2020, opfyldte Vattenfall lovkravene.”

22.6.2022

Svar fra Taksationskommissionen

Taksationskommissionen har besvaret Sammenslutningens klage – se nedenfor. Se besvarelsen her: Besvarelse af klage.

I besvarelsen skriver Taksationskommissionen bl.a.:

“Taksationsmyndigheden har sendt jeres klage videre til Energistyrelsen som
rette myndighed, da Taksationsmyndighedens opgave alene er at vurdere
størrelsen af et eventuelt værditab.”

“Taksationsmyndigheden kan således ikke på forhånd vurdere, hvilke kriterier der vil
blive lagt til grund for erstatningsfastsættelsen, da fastsættelsen af værditabet
foretages på baggrund af et konkret, individuelt skøn, baseret på de konkrete,
lokale forhold, som først vurderes i forbindelse med besigtigelsen af de
beboelsesejendomme som har anmeldt krav om værditabserstatning.”

Vedr

19.6.2022

Klage til Taksationskommissionen

Sammenslutningen har sendt denne klage til Taksationskommissionen: Klage Taksationskommisionen 6.22.

I klagen skriver Sammenslutningen bl.a.:

“Vi har set os nødsaget til at rette henvendelse til Taksationskommissionen, da vi ikke føler, at vores medlemmer er blevet tilstrækkeligt informeret om mulighederne for at få erstatning som følge af beslutningen om at gennemføre havmøllepark Vesterhav Syd.
Vi er særdeles skuffet over, hvordan Energistyrelsen/Taksationskommissionen, sammen med Vattenfall som bygherre på projektet, har gennemført den lovbestemte erstatningsproces med mangelfuld information og åbenhed om muligheder og kriterier for at få erstatning.”

31.3.2022

Ansøgninger om erstatning afgjort

Taksationsmyndigheden har afgjort ansøgninger om erstatning i forbindelse med etableringen af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd.

Taksationsmyndigheden beskriver Vesterhav Syd således:

“Vindmølleparken Vesterhav Syd, der kommer til at bestå af 20 vindmøller med en effekt på 8,4 MW, etableres ud for Vestkysten i et område, der strækker sig fra det sydlige Klegod nord for Hvide Sande og op til Houvig Strand nord for Søndervig. Vindmøllerne placeres i en række på ca. 9 km fra kysten i en næsten direkte nord-sydgående retning. Vindmøllerne har en totalhøjde på 193 meter og en navhøjde på 109 meter samt en rotordiameter på 167 meter. Farverne på fundament og mølletårn vil være lys gråhvid, og møllerne bemales mellem fundament og mølletårn med et minimum 15 meter bredt gult bånd rundt om møllen.​​​”

I alt 124 sommerhusejere har søgt erstatning på grund af Vesterhav Syd.

I alt 65 sommerhusejere har fået tilkendt i alt 14.410.000 kr. i erstatning

I alt 59 sommerhusejere har ikke fået tilkendt erstatning.

Højeste erstatning er på 630.000 kr. – Nordsøvej 128.

Mindste erstatning er på 25.000 kr. – Marehalmen 47

Der henvises til Taksationsmyndighedens hjemmeside, Afgørelse erstatningssager, hvor man kan læse om afgørelserne på konkrete adresser.

Anlægsarbejdet ventes igangsat midt i 2022 og afsluttet i december 2023. Havvindmølleparken skal være nettilsluttet inden 31. decmber 2023.

10.7.2021

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens etableringstilladelse

Energiklagenævnet har den 9. juli 2021 truffet afgørelse over den klage, som Sammenslutningen indgav over Energistyrelsens etableringstilladelse til Vattenfall den 22. december 2020 og som muliggør etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd. Etableringstilladelsen godkender Vattenfalls ønskede placering af de 20 – 196 meter høje vindmøller 9 km fra kysten.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens etableringstilladelse.

Du kan her læse den informationsskrivelse, som Sammenslutningen d.d. har udsendt til medlemmer af Sammenslutningen: Information – Vesterhavs Syd 100721.

I informationsskrivelse står der bl.a.: “Sammenslutningen må desværre konstatere, at “løbet nu er kørt”. Vi ser ingen mening i at køre en retssag og har ej heller resurser hertil”.

Du kan her læse Energiklagenævnets afgørelse: Energiklagenævnet Afgørelse Vesterhav Syd 090721.

1.6.2021

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Miljøstyrelsens VVM-tilladelse til landanlæg til Vesterhav Syd

Den VVM redegørelse, som klagenævnet har taget stilling til, omfatter etablering af et landanlæg inden for et fastlagt undersøgelsesområde fra kysten ved Klegod og frem til Tymose på Holmsland til sydøst for Tarm. Undersøgelsesområdet er ca. 300 m bredt og omkring 50 km langt. Projektet omfatter tillige etablering af en ny kabelstation tæt ved den eksisterende Station Søndervig.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at ophæve Miljøstyrelsens afgørelse om VVM-tilladelse og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Du kan på klagenævnets hjemmeside læse nærmere om afgørelsen: Afgørelse.

Klagenævnet afgørelse betyder, at Miljøstyrelsen skal udarbejde en ny VVM-tilladelse, hvori der indgår en fuld konsekvensvurdering af projektets virkning Natura 2000-område nr. 86, Skjern Å, og ikke blot en væsentlighedsvurdering.

Hvilken betydning får afgørelsen så – sandsynligvis ingen betydning!!!

Ifølge Energinet, som er ansvarlig for landanlægget og udvidelsen af el-transmissionsnettet, forventer man, at der blot skal laves et supplement til den oprindelige miljøkonsekvensrapport. Energinet forventer således ikke, at klagenævns tilbagetrækning af VVM-tilladelsen får betydning for de kabler, der for længst er gravet ved Natura 2000 ved Skjern Å. Energinet har til Dagbladet Ringkøbing-Skjern udtalt:

“Afgørelsen medfører ikke ændringer for de kabler, der allerede er lagt i jorden, og den station, der er bygget. Alt Energinets arbejde i forbindelse med tilslutningen af Vesterhav Syd er afsluttet.”

Energinet skal nu drøfte med Miljøstyrelsen, hvad der skal ske i forhold til en ny VVM-tilladelse.

Webmasterens kommentar: Hokus pokus: Vi gør, som vi har lyst til!

24.2.2021

Sammenslutningens svar på Energistyrelsens svar på klage

Sammenslutningen har sendt svar til Energiklagenævnet på de kommentarer, som Energistyrelsen, på baggrund af Sammenslutningens klage til Energiklagenævnet, har sendt til Energiklagenævnet. Sammenslutningen skriver afslutningsvis i sit svar :

“Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit fastholder klagen af 7. januar 2021 og de argumenter, som er fremført i klagen og anmoder Energiklagenævnet om at ophæve etableringstilladelsen af 14. december 2020. Vi anmoder Energiklagenævnet om at inddrage de supplerende forhold, som vi har påpeget i ovennævnte udtalelse sammen med de oprindeligt fremførte argumenter.”

Se hele Sammenslutningens svar her: Besvarelse til Energiklagenævnet 240221.

19.2.2021

Partshøring af Energistyrelsen

Energiklagenævnet har sendt Sammenslutningens klage over den fornyede etableringstilladelse til udtalelse hos Energistyrelsen. Energistyrelsens svar kan ses her: Energiklagenævnet – partshøring af 11. februar 2021.

I sit svar skriver Energistyrelsen bl.a.:

  • I forhold til miljøvurderingen af det konkrete projekt er det Energistyrelsens vurdering, at Vattenfall ikke har skulle inddrage alternativer uden for koncessionsområdet, da Vattenfall i henhold til koncessionsaftalen og udbudsretlige regler ikke kan etablere havvindmølleparken uden for koncessionsområdet, hvorfor dette ikke udgør et rimeligt og relevant alternativ for Vattenfall.

20.1.2021

Kvitteringsskrivelse fra Energiklagenævnet

Se: Energiklagenævnet EKN – udvidet kvitteringsskrivelse 200121.

16.1.2021

Informationsmøde – værditabsordningen – køberetsordningen – Vesterhav Syd

På Vattenfalls hjemmeside kan du læse om det afholdte informationsmøde den 13.1.2021. Derudover kan du læse om værditabsordningen og køberetsordningen i forbindelse med den planlagte opførelse af Vesterhav Syd – se: Vattenfalls hjemmeside.

Frist for indsendelse af anmodning om erstatning er den 10.3.2021!

7.1.2021

Sammenslutningen indsender klage til Energiklagenævnet

Sammenslutningen har indsendt klage til Energiklagenævnet over Energistyrelsens beslutning om at give fornyet etableringstilladelse til Havvindmølleparken Vesterhav Syd.

I klagen skriver Sammenslutningen afslutningsvis:

“Vi mener ganske enkelt ikke, at de voldsomme ødelæggelser af udsyn, kystlandskab og kultur, som Vesterhav Syd medfører og som er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, kan begrunde, at Vattenfall får etableringstilladelse til deres projekt.
Vi er uforstående overfor, at Energistyrelsen ikke vil undersøge mulighederne for at rykke møllerne længere ud og opnå en fordelagtig synergieffekt ved at lade Vesterhav Syd indgå eksempelvis i Thor Havmøllepark.
Vi føler som berørte borgere, at hele processen og udfaldet har været besluttet på forhånd. Vi anerkender, at møllerne nu er flyttet længere ud end i forhold til det oprindelige projekt. Det er ikke Energistyrelsens skyld, men fordi vi klagede til Energiklagenævnet over den oprindelige etableringstilladelse.
Energistyrelsen har stædigt søgt at undgå enhver diskussion om projektet og henholdt sig til en politisk beslutning bag lukkede døre fra 2012, selv om udviklingen for flere år siden er løbet fra kystnære havmøller begrundet i økonomi.
Vi forventer, at vor klage har en opsættende virkning på etableringstilladelsen af 14. december 2020.”

Se klagen fra Sammenslutningen her: Klagebrev 070121.

14.12.2020

Vattenfall får tilladelse til at etablere Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Energistyrelsen har truffet afgørelser i sagerne om genoptagelse af etableringstilladelserne af 22. december 2016 for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker. Afgørelserne giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte etablering af projekterne, når klagefristen er udløbet.

Klager over Energistyrelsens afgørelser af 14. december 2020 kan i henhold til § 66 og § 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/eller ved at kontakte Nævnenes Hus på e-mail eller på adressen Toldboden 2, 8800 Viborg.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 11. januar 2021.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan rekvireres hos Energistyrelsen.

Afholdelse af offentlige møder omkring værditabs-og køberetsordningen
Det offentlige møde om værditabs- og køberetsordningen vil blive afholdt virtuelt henholdsvis den 12. januar 2021 for Vesterhav Nord og den 13. januar 2021 for Vesterhav Syd – begge dage kl. 19.00.

Møderne kan tilgås på følgende link:

Vesterhav Nord: https://avcenterlive.dk/VesterhavNord
Vesterhav Syd: https://avcenterlive.dk/VesterhavSyd.
Yderligere oplysninger om værditabs- og køberetsordningen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk

Link

Energistyrelsens hjemmeside

Vattenfalls hjemmeside.

28.9.2020

“Stop Vesterhav Syd” har skrevet til Energiminister Dan Jørgensen

Se brevet her: Stop Vesterhav Syd.

29.6.2020

Stop Vesterhav Syd – høringssvar

Stop Vesterhav Syd har d.d. indsendt høringssvar på miljøkonsekvensrapport for vindmølleparken Vesterhav Syd – se høringssvaret her: Høring-VesterhavSyd-29-juni-2020.

28.6.2020

Sammenslutningens høringssvar – miljøkonsekvensrapport

Sammenslutningen har d.d. indsendt høringssvar på miljøkonsekvensrapport for vindmølleparken Vesterhav Syd – se høringssvaret her: Høringssvar Vesterhav Syd 280620.

Høringssvaret, som er på i alt 9 sider, slutter med følgende konklusion:

  • Vi anerkender, at Vattenfall har besluttet at rykke Vesterhav Syd havmøllerne længst mulig ud på havet indenfor koncessionsområdet.
  • Ligeledes anerkender vi, at Vattenfall i den nye miljøkonsekvensrapport i det store og hele beskriver det nu fremlagte projekt indenfor koncessionsområdet og dets konsekvenser på en detaljeret og saglig måde.
  • Vi mener fortsat, at beslutningen fra 2012 om afgrænsning af projektområdet for Vesterhav Syd er usaglig og forkert, også set i lyset af den udvikling, der sket med priser for havstrøm siden 2012.
  • Vi undrer os over, at Energistyrelsen fortsat prøver at sætte en 8 år gammel politisk beslutning foran en proces, hvor der kan rejses berettiget tvivl, om den har været i overensstemmelse med gældende regler. Vi forstår ikke, at man ikke prøver at indtænke Vesterhav Syd (og Vesterhav Nord) i de nu foreliggende planer for Thor området og de seneste planer om ”energi øer”.
  • Vi er dybt forundret over, at forberedelserne til landdelen af Vesterhav Syd (og Vesterhav Nord) har fået lov til at køre uanfægtet videre med meget store investeringer for Vattenfall og Energinet. De store investeringer (måske over en milliard dk. kroner) vil gøre det vanskeligt (i princippet ”politisk umuligt”) at stoppe projektet ved en efterfølgende klagesag.
  • Vi finder, at Energistyrelsen med kravene til Vattenfalls undersøgelser – beskrevet i ”Afgrænsningsudtale af 13. januar 2020” – i den nye miljøkonsekvensredegørelse reelt på forhånd har godkendt, at der kan opsættes 20 stk. 193 m høje havmøller, blot de placeres indenfor det koncessionsområde, som Energistyrelsen på uforståelig vis har indgået økonomisk bindende kontrakt med Vattenfall om og stillet til rådighed for projektet, inden klagesager ved Energiklagenævnet blev afgjort.
  • SU finder afslutningsvis, at hele processen omkring Vesterhav Syd (og Vesterhav Nord) har været en skueproces, hvor et Folketingsflertal i en lukket proces, bistået af statslige styrelser, har set stort på demokrati og retssikkerhed og tromlet historisk store og vidtrækkende ødelæggelser af den jyske vestkyst igennem, uden at dette kan retfærdiggøres i forhold til samfundsøkonomi eller den ”grønne omstilling”.

Høringsperioden slutter 30.6.2020. Energistyrelsen tager herefter stilling til godkendelse af Vesterhav Syd.

25.6.2020

Pressemøde Stop Vesterhav Syd

Stop Vesterhav Syd havde i samarbejde med VesterhavNord indkaldt til et pressemøde på Bovbjerg Fyr for bl.a. at give et indspil til igangværende  høring, men også forat sætte spørgsmålstegn til  behovet nye vindmølleprojekter, så længe vi ikke kan  bruge eller  lagre dagens produktion.

Se materiale fra pressemødet her: Pressemøde Stop Vesterhav Syd 250620.

16.6.2020

Byrådets høringssvar

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har på møde den 16. juni 2020 vedtaget høringssvar på miljøkonsekvensrapporten, se dette link: Punkt på byrådsmøde 160620.

9.6.2020

Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar

Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune behandler på møde i dag forslag til høringssvar på miljøkonsekvensrapporten. I forslaget til høringssvar står der bl.a.:

“Det er på den baggrund glædeligt, at koncessionsindehaveren er fremkommet med et nyt projektforslag, som belyst i miljøkonsekvensrapporten, hvori placeringen af møllerne placeres så tæt som muligt på projektområdets yderste grænse og i et let opfatteligt mønster. Byrådet anerkender koncessionsindehaverens tiltag for i videst muligt omfang at imødekomme den lokale bekymring om projektets visuelle påvirkning og støjpåvirkning.”

Se punktet på Økonomiudvalgets dagsorden og forslaget til høringssvar her: Høringssvar.

6.6.2020

Indbydelse til borgermøde om miljøkonsekvensrapporten

Wattenfall inviterer til virtuelt informationsmøde om miljøkonsekvensrapporten onsdag den 17. juni 2020 kl. 18.30 – 21.00. Se denne indbydelse: Informationsmøde 170620 – indbydelse.

Se også materiale til informationsmødet her: Informationsmateriale.

 

10.5.2020

Ny miljøkonsekvensrapport for den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd sendt i høring

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark er nu i offentlig høring. Høringsfristen er den 30. juni 2020.

Offentligheden og berørte myndigheder kan komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd Havvindmøllepark.

På Energistyrelsens hjemmeside, se høring miljøkonsekvensrapport, finder du miljøkonsekvensrapporten.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du bl.a. læse dette:

“Vesterhav Syd Havvindmøllepark skal kunne producere op til 170 MW. Parken består af vindmøller samt søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Vindmøllerne skal opstilles inden for et undersøgelsesområde, som ligger ca. 4 til 10 km fra kysten nordvest for Hvide Sande. Området har et samlet areal på 58 km². Der skal opstilles 20 vindmøller med hver en kapacitet på 8,4 MW i den vestligste del af området i en afstand af ca. 9 km fra kysten.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelse til projektet i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter.

Havvindmølleparken skal, i henhold til koncessionsaftalerne mellem Energistyrelsen og Vattenfall af 22. december 2016 og meddelelse om tidsfristforlængelse af 28. juni 2019, være tilsluttet det kollektive elnet senest den 31. december 2023.”

Vattenfall havde planlagt borgermøder, der skulle være afholdt den 13. og 14. juni 2020. Efter at have rådført sig med Sundhedsstyrelsen, har Vattenfall på grund af coronavirus/COVID-19 imidlertid vurderet, at det kan være ulovligt og sundhedsfagligt uforsvarligt at afholde fysiske borgermøder. Vattenfall arbejder derfor på at kunne afholde møderne online.

Efter høringsfristens udløb vil Energistyrelsen behandle de indkomne høringssvar og vil på baggrund heraf træffe endelig afgørelse i sagerne. Afgørelserne vil blive offentliggjort, og der vil være fire ugers klageadgang til Energiklagenævnet.Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelser til projekterne i sep-tember/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter.

Ny VVM redegørelse/miljøkonsekvensrapport på vej

Den nye VVM redegørelse, som nu benævnes “miljøkonsekvensrapport” er på vej. Udkast til miljøkonsekvensrapport har været forelagt Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune på møde den 10. marts 2020, pkt. 18. Se punktet her: Pkt. 18 Økudv. 100320.

Dagbladet Ringkøbing-Skjern omtaler miljørapporten i  en artikel den 18. marts 2020, som har overskriften “Ny miljørapport anbefaler at gøre Vesterhav Syd- møller til turistattraktion”! Avisen citerer bl.a. dette fra rapporten:

“Samlet set vurderes det, at den forventede påvirkning er ingen og måske positiv, hvis det lykkes at gøre Vesterhav Syd til en turistattraktion”.

Webmasterens kommentar: Er der tale om en neutral miljøkonsekvensrapport? Hvor provokerende kan man tillade sig at være i en miljøkonsekvensrapport?

I en artikel i Dagbladet den 20. marts 2020 omtales den visualisering af møllerne, som indgår i miljøkonsekvensrapporten. I artklen står der bl.a.:

“Møllerne er sat ind i fotos med en skybræmme i baggrunden. Det gør, at de gråhvide møller camouflerer sig op mod den grå sky og ikke står i en klar blå horisont”.

Ny VVM redegørelse

Den ændrede placering af de 20 havvindmøller vil indgå i den VVM rapport, som Vattefall, som ovenfor nævnt, skal udarbejde, og som forventes at komme i 2. kvartal 2020.

VVM rapporten skal så i offentlig høring, hvorefter Energistyrelsen skal tage stilling til godkendelse af projektet.

Nyt forslag til placering af de kystnære havvindmøller

Vattenfall har den 28.1.2020 offentliggjort et nyt forslag til placering af de 20 kystnære havvindmøller i havvindmølleparken Vesterhav Syd.

Det nye forslag til placering ser således ud:

https://group.vattenfall.com/dk/contentassets/ccadc6cbc9ef46f583729ec132a117bd/vkf-vhs-gis-ta-0155-b-layoutlvesy054.png

På Vattenfalls hjemmeside ,kan du læse om det nye forslag til placering af de 20 havvindmøller. Vattenfall skriver bl.a.:

“I de nye udkast placeres møllerne i Vesterhav Syd cirka ni kilometer fra kysten, hvilket fordobler afstanden i sammenligning med de møller, der stod nærmest kysten i det oprindelige design”.

“Vattenfall ønsker, såfremt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender det, at installere et radarsystem, som reducerer lysmarkeringerne på møllerne om natten.”

Den videre proces

På baggrund af Energistyrelsens høringsnotat og afgrænsningsudtalelse udarbejder Vattenfall den nye VVM-redegørelse for projektet og fremsender den til Energistyrelsen, som vil gennemgå VVM-redegørelsen med henblik på at sikre, at den opfylder miljøvurderingslovens krav og kravene i Energistyrelsens afgrænsningsudtalelse.

På baggrund af denne gennemgang, og når Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til afgørelse, vil der blive gennemført en ny offentlig høring, hvor offentligheden og berørte myndigheder får mulighed for at forholde sig til projektets forventede miljøpåvirkninger og den afgørelse, som myndighederne har tænkt sig at træffe. Denne offentlige høring vil vare minimum 8 uger.

Når høringssvar er blevet behandlet, og hvis der ikke er anledning til, at nye undersøgelser eller lignende skal foretages, vil der kunne træffes endelig afgørelse for projektet.

Den nye VVM-redegørelse vil sandsynligvis foreligge i løbet af 2020. Derefter vil der som nævnt blive en 8 ugers høringsperiode, og derefter skal Energistyrelsen tage stilling til godkendelse af projektet.

Hvis/når Energistyrelsen godkender projektet vil der være ankeadgang, og der vil på ny være mulighed for at søge erstatning.

Offentliggørelse af høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord
På baggrund af første offentlighedsfase (idéfasen) for Vesterhav Syd Havvindmøllepark har Energistyrelsen januar 2020 offentliggjort høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for Vesterhav Syd Havvindmøllepark.

Høringsnotatet indeholder en beskrivelse af indholdet i de indkomne høringssvar samt Energistyrelsens bemærkninger hertil, herunder en beskrivelse af hvordan høringssvarene vil indgå i den videre miljøvurderingsproces.

Afgræsningsudtalelsen, som samtidig er blevet fremsendt til Vattenfall, indeholder Energistyrelsens krav til miljøkonsekvensrapporten, herunder hvor omfattende og detaljerede oplysninger rapporten skal indeholde.

Se Vesterhav Syd og Nord. Se under Danske vindmølleparker/Vesterhav Syd og Vesrerhav Nord.

Ny VVM redegørelse

På baggrund af afgørelsen i Energiklagenævnet i december 2018 skal der udarbejdes en ny VVM redegørelse. Vattenfall er ansvarlig for udarbejdelsen af VVM redegørelsen, som Energistyrelsen skal godkende.

Udarbejdelsen af en VVM redegørelse starter med en idefase, som er gennemført i 2019. Se ideoplægget udarbejdet af Vattenfall her: Ideoplæg.

I forbindelse med idefasen indsendte Sammenslutningen i august 2019 dette til Energistyrelsen: Bemærkning ideoplæg.

Se også brev fra Sammenslutningen til Energistyrelsen august 2019: ideoplæg august 2019.

Brev til Energistyrelsen

I marts 2019 sender Sammenslutningen et brev til Energistyrelsen med denne overskrift:

Hvordan kan Energistyrelsen, Energinet.dk og Vattenfall fortsætte arbejdet med etablering af Havmøllepark Vesterhav Syd?

Se brevet her: Brev til Energistyrelsen marts 2019.

Afgørelse i Energiklagenævnet

I december 2018 ophæver Energiklagenævnet en del af tilladelsen til etablering af Vesterhav Syd. I afgørelsen står der bl.a.:

“Energiklagenævnet ophæver og hjemviser den del af Energistyrelsens afgørelse af 22. december 2016, der angår vurderingen af virkningerne på miljøet,til fornyet behandling.Hjemvisningen sker med henblik p.å, at Energistyrelsen udarbejder et VVM-tillæg, der omfatter det konkrete projekt, og først herefter træffer endelig afgørelse i sagen under inddragelse af den berørte offentlighed og med mulighed for klageadgang.”

Se hele afgørelsen her: Afgørelse Energiklagenævnet 201218.

Etableringstilladelse

I december 2016 giver Energistyrelsen etableringstilladelse til Vesterhav Syd. I januar 2017 klager Sammenslutningen over denne etableringstilladelse, se klage etableringstilladelse januar 2017.

VVM redegørelse

Forud for etableringen af større fysiske anlæg skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen (den oprindelige) for Vesterhav Syd fra april 2015 kan du se her: VVM redegørelse Vesterhav Syd.

Sammenslutningens høringssvar

Se Sammenslutningens høringssvar/indsigelse her: Indsigelse.

Sammenfattende redegørelse over VVM proces

Se desuden “Sammenfattende redegørelse over (oprindelig) VVM proces” fra november 2015 her: Sammenfattende Redegørelse Vesterhav Syd.

 

Baggrund

Vesterhav Syd

www.stopvesterhavsyd.dk kan du læse følgende beskrivelse af den kystnære havvindemøllepark Vesterhav Syd:

I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det vedtaget at udpege områder til opstilling af kystnære havvmøller. Efter en screening blev 6 seks områder udvalgt, herunder Vesterhav Syd. Parken skal kunne huse en kapacitet på op til 200 MW, hvis den etableres.

Vesterhav Syd Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 4 km fra kysten nordvest for Hvide Sande og vil bestå af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land.

Mølletypen er ikke endelig afgjort, men kan være fra 3MW til 10MW pr. mølle med en højde på hhv. 123 meter og 220 meter.

Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land med tilslutning til det eksisterende stationsanlæg. Projektområdet på land omfatter to ilandføringspunkter, hvor landkablet løber fra kysten ved hhv. Holmsland Klitby ved Klegod og Tyvmose Bjerg ved Tyvmose nordpå i ét tracé til 60/10 kV station Søndervig og videre til 150/60 kV station Lem Kær ved Klaptoft.

 

På hjemmesiden Energistyrelsen-udbud kan du læse mere om udbud af Vesterhav Syd, som Vattenfall Vindkraft A/S vandt.

Stop Vesterhav Syd

Se hjemmesiden www.stopvesterhavsyd.dk.

På hjemmesiden kan du om “Stop Vesterhav Syd” indledningsvis læse:

“Vi er en forening, der er imod, at man har til hensigt at ødelægge en af de største naturmæssige værdier ved klitlandskabet ved Holmslands Klit – nemlig det fri udsyn over klithede, klitter og havet.
Her ligger et af Danmarks største sommerhusområder med en herlighedsværdi uden sidestykke. Det skal bevares og ikke ødelægges.”

Efter generalforsamlingen den 19.10.2019 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand Jens Kirk

Næstformand og sekretær Thue Amstrup-Jørgensen

Kasserer Ellen Marie Vestergaard

Bestyrelsesmedlem Lars Schwartz Hansen

Bestyrelsesmedlem Jørgen Hanse

Suppleant Bent Johansson

Revisor Elwin Rasmussen

Vattenfall

På Vattenfalls hjemmeside kan du læse om Wattenfalls arbejde med Vesterhav Syd og Vesterhav Nord, se Vesterhav Syd og Nord.

Her kan du bl.a. læse, at “Vattenfall ønsker at flytte havmølleparkerne Vesterhav Syd & Nord så langt væk fra den danske vestkyst som teknologisk og geografisk muligt inden for de to af staten udpegede områder for dermed at imødekomme lokale ønsker om at reducere parkernes visuelle påvirkning.”

Du kan også på Vattenfall´s hjemmeside se dette kort over den placering af de 20 havvindmøller, som indgik i den første VVM redegørelse:

Vattenfall forventer, at Vesterhav Syd kan producere el engang i 2023.

 

 

 

 

 

 

 
sammenslutningen-grund-holmsland.dkHavvindmøllerVindmølleparken Vesterhav Syd

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk