Vestkyststien

28.6.2023

Brev fra Sammenslutningen til Ringkøbing-Skjern Kommune

Sammenslutningen har den 28.6.2023 skrevet til Ringkøbing-Skjern Kommune om fremtidig vedligeholdelse af Vestkystruten/Vestkyststien. I  brevet skriver Sammenslutningen bl.a. dette:

“Vestkyststien er oprindelig formaliseret i gældende lokalplaner 32 og 37. Af lokalplanerne fremgår de grundejere (med matr.nr.), som er berørt af Vestkyststien. Det er vel i realiteten disse grundejere, der nu får overdraget det fulde ansvar (formoder vi) for vedligehold af de pågældende strækninger.

Hvis vores antagelse er korrekt, synes vi at det er rimeligt, at kommunen nu orienterer de berørte grundejere om, at man ændrer fremtidig vedligeholdelsespraksis, så kommunen ikke fremadrettet vil foretage noget på de pågældende grundejeres private fællesveje, der indgår i Vestkyststien. Kommunen bør samtidig opfordre de pågældende til at kontakte deres respektive grundejerforening/vejlaug og sikre sig, at de fremadrettet overtager vedligeholdelsesforpligtigelsen. Hvis der – mod forventning – ikke kan opnås enighed om den fremtidige vedligeholdelse og udgifter hertil, opfordrer vi kommunen til at hjælpe med at finde en praktisk løsning, om fornødent gennemføre et vejsyn.”

Se brevet her: Vestkystruten – juni 2023

14.5.2023

Svarbrev fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune har i brev den 10. maj 2023 om “vedligehold af grusbelægninger på private fællesveje på Vestkystruten” svaret på Sammenslutningens brev. Se kommunens svar her: Svar RKSK – Vestkyststien.

9.5.2023

Brev til Ringkøbing-Skjern Kommune om fremtidig vedligeholdelse af Vestkyststien

Sammenslutningen har sendt et brev til Ringkøbing-Skjern Kommune om den fremtidige vedligeholdelse af Vestkyststien:

I brevet skriver Sammenslutningen indledningsvis:

Ringkøbing-Skjern Kommune har udsendt ”Orientering vedr. beslutning om vedligehold af grusbelægninger på private fællesveje på Vestkystruten”.
Kommunen har tilsyneladende valgt at orientere berørte grundejerforeninger i forventning om, at disse foreninger overtager vedligeholdelsesforpligtigelsen fra Kommunen efter at teknik- og miljøudvalget i møde den 7. februar 2023 har besluttet, at Kommunen med udgangen af 2023 ikke længere vil deltage i vedligehold af private fællesveje, der indgår i Vestkystruten.
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit (SU) har i høringssvar forud for Kommunens beslutning afgivet et høringssvar den 4. januar 2023. Som anført i høringssvaret er det vores klare opfattelse – et synspunkt som vi fortsat fastholder – at Kommunen begår aftalebrud ved at løbe fra de gamle aftaler, der lå til grund for Vestkystrutens etablering.

Se det fulde brev her: Vestruten – maj 2023.

9.2.2023

Politisk behandling

Kommunens Teknik- og Miljøudvalg har den 7. februar 2023 besluttet, at fra og med 2024 vil kommunen ikke mere vedligeholde private fællesveje på Holmslands Klit, der indgår i Vestkystruten.

Sammenslutningen kan med beklagelse konstatere, at kommunen nu har valgt, at den ikke længere vil leve op til de aftaler, der er indgået omkring etableringen af Vestkystruten. Sammenslutningen har forud for beslutningen udtalt sig om sagen og anmodet kommunen om at leve op til indgåede aftaler – se Sammenslutningens høringssvar nedenfor.

Se dagsordenspunktet og beslutningen her: Punkt om vedligeholdelse af Vestkyststien.

Det er  endnu uvist, hvordan kommunen vil kommunikere beslutningen ud, men Sammenslutningen følger sagen tæt og kommer med nærmere, når vi kender kommunens videre proces.

6.1.2023

Høringssvar vedr. påtænkt stop for kommunal vedligeholdelse af grusbelægninger på Vestkystruten

Ringkøbing-Skjern Kommune har i brev anmodet Sammenslutningen om udtalelse vedr. påtænkt stop for kommunal vedligehold af grusbelægninger på Vestkystruten, hvor den forløber på private fællesveje.

Kommunens brev kan ses her: Kommune Vestkyststi dec22.

Sammenslutningen har i brev den 4.1.2023 afgivet høringssvar. Brevet kan ses her: Vestkystruten – januar 2023.

I Sammenslutningens brev står der bl.a.:

“Det er vigtigt for at fastholde Vestkystruten som det store aktiv for turismen, at der sker en ensartet og cyklistvenlig vedligeholdelse på alle strækningerne af de private fællesveje, inkl. støvdæmpning! Vi har desværre konstateret, at kommunen i de senere år tilsyneladende ikke har efterlevet den oprindelige målsætning for vedli-geholdelse i sommerperioden.
Vi er klar over, at aftalen oprindelig er indgået med Holmslands kommune, der ved kommunalreformen i 2007 indgik i den nye Ringkøbing-Skjern kommune. Det var et grundlæggende princip bag kommunalreformen, at de nye kommuner skulle ”vedstå arv og gæld” fra de gamle kommuner. Derfor bør det fortsat være kommunen, som skal forestå vedligeholdelse af Vestkystruten som aftalt i den gamle kommune.”

“Sammenslutningen vil kraftigt opfordre kommunen til fortsat at vedstå aftalerne omkring Vestkystrutens vedligeholdelse på de private fællesveje. Vi står til rådighed for yderligere oplysninger og deltager gerne i et møde med kommunens politisk ansvarlige udvalg”

Historik

Vestkyststien blev etableret i 1989, se dette dokument fra Holmsland Kommune: Aftale Holmsland Kommune – Ringkøbing Amt.

I aftalen står der bl.a.: “Stien skiltes og vedligeholdes i fremtiden af kommunen”!

I 2014 rejste Ringkøbing-Skjern Kommune spørgsmålet om vedligeholdelse af Vestkyststien, se sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune og Sammenslutningens kommentar indsendt til kommunen:

Repræsentanter fra Sammenslutningen var i januar 2019 indkaldt til møde med Ringkøbing-Skjern Kommune. I den forbindelse gav Sammenslutningen udtryk for følgende:

  • den  manglende  lovlighed  for den enkelte  grundejerforening  til  at indgå aftaler på vegne  af enkelte grundejere vedr. vedligeholdelse
  • kommunens pligt til overholdelse af tidligere aftaler
  • eneste mulighed for kommunen er at indkalde  til vejsyn. Dette vil efter vor opfattelse  måske  give anledning til uenigheder  i den  enkelte grundejerforening og er måske ikke vejen frem.

Kommunen gik i tænkeboks og indkalder til et nyt møde. Der er herefter ikke sket nyt i sagen.

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk