Vestkyststien

6.1.2023

Høringssvar vedr. påtænkt stop for kommunal vedligeholdelse af grusbelægninger på Vestkystruten

Ringkøbing-Skjern Kommune har i brev anmodet Sammenslutningen om udtalelse vedr. påtænkt stop for kommunal vedligehold af grusbelægninger på Vestkystruten, hvor den forløber på private fællesveje.

Kommunens brev kan ses her: Kommune Vestkyststi dec22.

Sammenslutningen har i brev den 4.1.2023 afgivet høringssvar. Brevet kan ses her: Vestkystruten – januar 2023.

I Sammenslutningens brev står der bl.a.:

“Det er vigtigt for at fastholde Vestkystruten som det store aktiv for turismen, at der sker en ensartet og cyklistvenlig vedligeholdelse på alle strækningerne af de private fællesveje, inkl. støvdæmpning! Vi har desværre konstateret, at kommunen i de senere år tilsyneladende ikke har efterlevet den oprindelige målsætning for vedli-geholdelse i sommerperioden.
Vi er klar over, at aftalen oprindelig er indgået med Holmslands kommune, der ved kommunalreformen i 2007 indgik i den nye Ringkøbing-Skjern kommune. Det var et grundlæggende princip bag kommunalreformen, at de nye kommuner skulle ”vedstå arv og gæld” fra de gamle kommuner. Derfor bør det fortsat være kommunen, som skal forestå vedligeholdelse af Vestkystruten som aftalt i den gamle kommune.”

“Sammenslutningen vil kraftigt opfordre kommunen til fortsat at vedstå aftalerne omkring Vestkystrutens vedligeholdelse på de private fællesveje. Vi står til rådighed for yderligere oplysninger og deltager gerne i et møde med kommunens politisk ansvarlige udvalg”

Historik

Vestkyststien blev etableret i 1989, se dette dokument fra Holmsland Kommune: Aftale Holmsland Kommune – Ringkøbing Amt.

I aftalen står der bl.a.: “Stien skiltes og vedligeholdes i fremtiden af kommunen”!

I 2014 rejste Ringkøbing-Skjern Kommune spørgsmålet om vedligeholdelse af Vestkyststien, se sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune og Sammenslutningens kommentar indsendt til kommunen:

Repræsentanter fra Sammenslutningen var i januar 2019 indkaldt til møde med Ringkøbing-Skjern Kommune. I den forbindelse gav Sammenslutningen udtryk for følgende:

  • den  manglende  lovlighed  for den enkelte  grundejerforening  til  at indgå aftaler på vegne  af enkelte grundejere vedr. vedligeholdelse
  • kommunens pligt til overholdelse af tidligere aftaler
  • eneste mulighed for kommunen er at indkalde  til vejsyn. Dette vil efter vor opfattelse  måske  give anledning til uenigheder  i den  enkelte grundejerforening og er måske ikke vejen frem.

Kommunen gik i tænkeboks og indkalder til et nyt møde. Der er herefter ikke sket nyt i sagen.

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk