Ringk.-Skjern Kommune

Vision, mission,værdier og principper for Naturens Rige

Vision

 • Alle skal have frihed til at skabe sig et godt liv
 • Her skal være fælleskaber for alle
 • Vi tænker bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør

Mission

Vi er her for borgerne

 • Vi løser kerneopgaven sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Værdier

Vi er ordentlige

 • Vi viser respekt og forståelse, lytter og går i dialog. Vi taler pænt til og om hinanden og vores område.

Vi er nysgerrige

 • Vi har udsyn og er videbegærlige. Vi søger hele tiden at udvikle kerneopgaven.

Vi handler

 • Vi bruger vores sunde fornuft, udviser dømmekraft og tager ansvar. Vi viser initiativ og er risikovillige

Værdibaseret organisation

 • Vi er båret af værdier og tillid, ikke af regler. Vi løser vores opgaver inden for kommunens økonomiske og politiske rammer og med borgeren tæt på beslutningerne.

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Se film om Naturens Rige her: Naturens Rige – på film.

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 med tilhørende miljøvurdering er vedtaget i byrådet den 15. august 2023.

Byrådets vision om Frihed, Fællesskaber og Bæredygtighed er udgangspunktet for Plan- og Udviklingsstrategi 2023.

I Plan- og Udviklingsstrategien sætter byrådet retning for de kommende års videreudvikling af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Strategien indeholder blandt andet oplæg til revision af kommuneplanen. Omdrejningspunktet for den kommende revision er at skabe de bedste fysiske rammer for kommunens udvikling.

I forordet står der bl.a.:

“Vi er Danmarks geografisk største kommune, og har både pladsen og viljen til at ville mere. For at kunne overlevere en bedre verden til fremtidige generationer, er vi nødt til at tænke langsigtet i vores planlægning. Som kommune skal vi være klimaneutral og robust over for klimaforandringer senest i 2050, fossilfri i 2040, og reducere vores CO2 udledninger med 70 % frem mod 2030.

Med denne Plan- og Udviklingsstrategi vil byrådet sætte en robust og fremtidssikret retning for Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi skal skabe bæredygtig udvikling i byerne, i landsbyerne og i landdistrikterne – og vi vil arbejde for at sikre klimarobuste byer.

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 tager udgangspunkt i Byrådets vision Frihed, Fællesskaber og Bæredygtighed. I arbejdet med strategiens hovedtemaer har vi desuden taget afsæt i FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling.”

Kommuneplan 2021 – 2033

Byrådet har den 20. april 2021 vedtaget Kommuneplan 2021-2033.

Kommuneplanen sætter kursen for realiseringen af byrådets mål for kommunens fysiske udvikling i årene 2021-2033.

Se kommuneplanen her: Kommuneplan 2021 – 2023.

I kommuneplanen er der et afsnit om turisme – se Turisme. Her står der bl.a.:

“Turismen spiller en vigtig rolle i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor turismen betyder meget for beskæftigelsen, indtjeningen og serviceniveauet til gavn for lokalbefolkningen. Der lægges op til konkrete initiativer og indsatser, der skal medvirke til at udnytte turismens store udviklingspotentiale.

Byrådet sætter med dette afsnit en række strategiske mål for turismeudviklingen, som skal medvirke til at fastholde Ringkøbing-Skjern Kommune som et af landets største turistområder. Gennem en bevidst strategi og afbalancerede retningslinjer skal turisterhvervet udvikles, samtidig med at lokalbefolkningen og natur- og miljøinteresser skal tilgodeses i de forskellige egne af kommunen. Det forudsætter en helhedsorienteret tilgang og et bredt samarbejde med andre offentlige, internationale og private aktører.

Byrådet forventer, at der med en strategisk og målrettet indsats i samarbejde med turistbranchen er gode muligheder for at fortsætte en positiv turistudvikling til gavn for erhvervs, indtjenings-  og beskæftigelsesmulighederne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mål 

Det er byrådets overordnede mål:

 • At Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat vil være Danmarks største kystferiedestination
 • At fremtidssikre turismeerhvervet gennem fortsat udvikling af helårsturisme
 • At turismen skal udvikles på et bæredygtigt helhedsorienteret grundlag, som både omfatter økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn, så udviklingen sker i respekt for værdierne i landskabet, naturen og kulturarven, og under hensyntagen til lokalbefolkningen i ferieområderne.”

Sommerhusområder

Om sommerhusområder står der i kommuneplanen bl.a.:

“Sommerhusområder

Billede 2

 

1. Eksisterende sommerhusområder

Eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen skal fastholdes til ferie- og fritidsformål. Dog kan der ud fra en konkret vurdering ske planlægning for mindre bebyggelser til andre tilknyttede formål som for eksempel mindre detailhandelsbutikker, restaurationer med mere, når det er foreneligt med områdets karakter af ferieområde og i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for det pågældende område.

I forbindelse med planlægning og anlægsarbejder i eksisterende sommerhusområder skal der ske et kvalitetsløft af områderne i form af bedre fælles faciliteter som for eksempel stier, opholdsarealer, fællesanlæg, beplantninger eller større naturindhold eventuelt ud fra helhedsplaner for de enkelte sommerhusområder

2. Nye sommerhusområder

Uden for kystnærhedszonen kan der ske kommune- og lokalplanlægning for nye eller ske udvidelse af eksisterende sommerhusområder ud fra en konkret afvejning af rekreative og turismemæssige interesser mod andre arealinteresser i det åbne land.

Inden for kystnærhedszonen kan der ikke udlægges nye eller ske udvidelse af eksisterende sommerhusområder, medmindre det er i overensstemmelse med landplandirektiv.

Følgende arealreservationer fra Kommuneplan 2021-2033 videreføres:

 • Ubebygget sommerhusområde ved Skuldbøl Strand (40so003)

Følgende arealreservationer medtages (udpeget ved landsplandirektiv):

 • Sommerhusområde Søndervig Feriepark (46so013 og 46rf005)”

Møde med borgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget

Forretningsudvalget for Sammenslutningen havde den 6.5.2022 møde med borgmester Hans Østergaard og formand for Teknik- og Miljøudvalget Ole N. Knudsen. På mødet blev følgende emner drøftet:

 

 

 • Turisme
 • “Færdsel” i klitterne
 • Skiltning
 • Holmsland Klitvej
 • §3-sager
 • Dræn
 • Store sommerhuse
 • Kystsikring
 • Affald
 • Kabellægning af luftledninger.

Se kort referat her: Referat møde 060522.

 
sammenslutningen-grund-holmsland.dkRingk.-Skjern Kommune

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk