Trafik

15.2.2023

Ny rapport om strækningen Ringkøbing – Søndervig – Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder lige nu med en ny rapport/nye forslag til “strækningsoptimering” på nævnte strækning. Rapporten forventes foråret 2023.

9.6.2020

Strækningsoptimering Søndervig – Hvide Sande

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 9. juni igen behandlet punkt vedr. strækningsoptimering Ringkøbing-Hvide Sande”. På dette link kan du læse punktet: Pkt. 090620.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede følgende:

“Teknik- og Miljøudvalget besluttede at afvente erfaringer fra etablering af den nye omfartsvej ved Søndervig og rundkørslen ved Kloster, før der træffes beslutning om eventuel strækningsoptimering på strækningen mellem Ringkøbing og Søndervig. Udvalget besluttede endvidere, at arbejde videre med at analysere behovet for og scenarieløsninger på optimering af strækningen mellem Søndervig og Hvide Sande.”

Så indtil videre sker der ikke noget!

28.4.2020

Strækningsoptimering Søndervig – Hvide Sande

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 28. april 2020 behandlet punktet “Strækningsoptimering Ringkøbing – Hvide Sande”. På dette link kan du læse punktet: Pkt. 3 – 28.04.20.

I sagsfremstillingen står der bl.a.:

På baggrund af Byrådets ønske om fremrykning af anlægsarbejder og muligheden for at opnå yderligere lånefinansiering på grund af Covid19 situationen, fremlægges denne sag til udvalgets stillingtagen.

I 2017 udarbejdede Ringkøbing-Skjern kommune, i samarbejde med Hvide Sande Havn, Hvide Sande Group og Holmsland Klit Turistforening, en forundersøgelse for strækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande. Forundersøgelsen belyste mulighederne for, at forbedre fremkommeligheden på vejstrækningen mellem de to byer, til gavn for både erhvervsliv, turister og øvrige trafikanter, ved etablering af overhalingsstrækninger ( 2+1 vej ), stier og ombygning af kryds.

På strækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande er der i de sidste 5 år registreret 47 uheld, hvoraf 10 er med personskade. Der opleves desuden i sommerperioden udfordringer med fremkommeligheden og udfordringer ved udkørsel fra sidevejene.

Teknik og Miljøudvalget besluttede følgende:

“Teknik- og Miljøudvalget drøftede sagen og besluttede at få beregninger på de 5 overhalingsstrækninger med henblik på yderligere drøftelse i forbindelse med budgetdrøftelserne 2020.”

Sammenslutningen har på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets behandling sendt dette brev til Ringkøbing-Skjern Kommune: strækningsoptimering Søndervig – Hvide Sande. Sammenslutningen slutter brevet af på denne måde:

Vi afventer med spænding jeres videre overvejelser om projektet. Vi står naturligvis til rådighed for fremadrettet og løsningsorienteret dialog i forbindelse med projektet. Vi vil opfordre til, at kommunen tager kontakt til de berørte grundejerforeninger, hvis private vejen indgår i projektet, inden der lægges op til egentlige beslutninger i jeres udvalg/byråd.

 

Trafik i forbindelse med Lalandia Søndervig

Etableringen af Lalandia i Søndervig vil generere betydelig mere trafik i og omkring Søndervig.

På borgermødet den 6.11.2019 fremlagde Ringkøbing-Skjern Kommune følgende planer for afviklingen af trafik til/fra Lalandia:

 • Vejadgang fra Søndervig Landevej – ny rundkørsel
 • Vejadgange fra Houvig Klitvej – prioriterede kryds med venstresvingsspor
  for trafik mod Lalandia
 • Byzonetavle flyttes fra Hafavej til Houvig Klitvej nord for adgang til
  Søndervig
 • Internt er området opdelt – uden gennemkørende trafik
 • Interne veje med ”naturlige knæk” og hastighedsdæmpende
  foranstaltninger – lav hastighed 15-20 km/t
 • Internt stisystem i området
 • Ringkøbing-Skjern Kommune planlægger ombygning af Houvig Klitvej –
  nedsat hastighed og krydsningsheller (fodgængere)
 • En middel påvirkningsgrad på trafikafvikling og trafiksikkerhed

Der henvises til plancher fra borgermødet, se: Plancher Lalandia nov 2019.

I planerne indgår således etablering af en rundkørsel på Søndervig Landevej og etablering af “omfartsvej” syd for Søndervig Landevej mod Holmsland Klitvej – se billede nedenfor:

 

Sammenslutningen har i maj 2019 fremsendt dette brev til Ringkøbing-Skjern Kommune: soendervig-trafik-maj-2019.

 

Houvig Klitvej og Holmsland Klitvej

Der er, ud over ovennævnte planer i forbindelse med Lalandia Søndervig, pt. ikke større planer for nævnte to veje.

Rute A15, Herning – Ringkøbing

Vejdirektoratet udsendte den 10.9.2019 denne pressemeddelse:

Vejdirektoratet igangsætter nu en VVM-undersøgelse for en udbygning af rute 15 Ringkøbing – Herning.

Vejdirektoratet igangsætter en VVM-undersøgelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) for en udbygning af rute 15 Ringkøbing – Herning som følge af Folketingets vedtagelse af Finansloven for 2019.

Undersøgelsen vil belyse en løsning, hvor hele strækningen udbygges til et vejprofil med 2+1 spor på frie strækninger kombineret med delstrækninger med 1+1 og svingbaner ved krydsninger med skærende veje.

Der vil frem til primo 2021 blive undersøgt tekniske, natur- og miljømæssige, trafikale og økonomiske forhold. Herefter vil undersøgelsens resultater blive offentliggjort, og der vil blive afholdt en offentlig høring over undersøgelsens resultater.

Idé- og forslagsfase

VVM-undersøgelsen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.

På informationsmøderne vil Vejdirektoratet orientere om baggrunden for undersøgelsen og beskrive det videre arbejde. På mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål og fremkomme med idéer til undersøgelsen samt forslag til forhold, som Vejdirektoratet skal være særligt opmærksomme på i det videre arbejde med VVM-undersøgelsen for motorvejsudbygningen.

Idé- og forslagsfasen forløber fra den 11. september 2019 frem til den 9. oktober 2019, hvor du kan fremsende dine idéer og forslag på projektets hjemmeside www.vejdirektoratet.dk/rute15.

Den 20.9.2019 kunne man på www.hvidesande.nu læse følgende:

Folketinget afsatte penge på Finansloven for 2019 til at undersøge en udbygning af Rute 15, den gamle hovedvej A15, mellem Ringkøbing og Herning, den såkaldte 2+1 vej.

Men selvom forløbet administrativt glider som det skal, så skal Folketinget først vedtage en anlægslov, hvorefter der følger 2 års detailprojektering med besigtigelse og ekspropriation i området, som igen efterfølges af små tre års anlægsarbejde. Vejen kan derfor først stå færdig tidligst i 2025.

Borger- og informationsmødet torsdag den 19. september i Videbæk Hallen, blev afholdt med et pænt fremmøde, hvor interesserede kunne komme med forslag og eller indvendinger mod byggeriet af det som i folkemunde, kaldes »Discountmotorvejen«.

Vejdirektoratet fortalte på mødet om igangsættelsen af VVM-undersøgelse af statsvejen Rute 15 mellem Ringkøbing og Herning samt om den undersøgelse der skal vurdere virkninger på miljøet, ved en udvidelse af vejen. Samtidig kigger man på de frie strækninger på vejen, når den udbygges til et 2+1 spor »kombineret med delstrækninger med 1+1 og svingbaner ved krydsninger med skærende veje«, som det så smukt hedder i en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet.

Det betyder, at der frem til begyndelsen af 2021 vil blive undersøgt tekniske, natur- og miljømæssige, trafikale og økonomiske forhold. Herefter vil undersøgelsens resultater blive offentliggjort, og der vil blive afholdt en offentlig høring.

Inden da opfordrede Vejdirektoratet, lokale borgere og andre interesserede i, at deltage i den idé- og forslagsfase der løber frem til den 9. oktober 2019. Fremsæt dine idéer og forslag på projektets hjemmeside her.

Under informationsmødet orienterede vejdirektoratet om baggrunden for undersøgelsen og gav en beskrivelse af det videre arbejde. På mødet kom det frem at den helt store udfordring, dels er længden på vejstrækningen på 38 kilometer, mens også antallet af til- og frakørsler fra de ca. 275 ejendommene langs ruten samt de 110 adgangsveje og overkørsler private som offentlige der også findes.

På mødet fremkom der også idéer til undersøgelsen samt forslag til forhold, som Vejdirektoratet skal være særligt opmærksomme på i det videre arbejde med VVM-undersøgelsen for udbygningen af Rute 15.

I forbindelse med den afsluttende høring i foråret 2021, vil der igen blive afholdt et informationsmøde.

 

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk