Medlemsinformation

9.2.2023

Vestkyststien

Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 7. februar 2023 besluttet, at fra og med 2024 vil kommunen ikke mere vedligeholde private fællesveje på Holmslands Klit, der indgår i Vestkystruten.

Du kan på Sammenslutningens hjemmeside læse nærmere om behandlingen i Teknik og Miljøudvalget og om Sammenslutningens høringssvar, se: Vestkyststien.

 

6.1.2023

Påtænkt stop for kommunal vedligehold af grusbelægninger på Vestkystruten, hvor den forløber på private fællesveje

Ringkøbing-Skjern Kommune har i brev anmodet Sammenslutningen om udtalelse vedr. påtænkt stop for kommunal vedligehold af grusbelægninger på Vestkystruten, hvor den forløber på private fællesveje.

Sammenslutningen har i brev den 4.1.2023 afgivet høringssvar. I Sammenslutningens brev står der bl.a.:

“Det er vigtigt for at fastholde Vestkystruten som det store aktiv for turismen, at der sker en ensartet og cyklistvenlig vedligeholdelse på alle strækningerne af de private fællesveje, inkl. støvdæmpning! Vi har desværre konstateret, at kommunen i de senere år tilsyneladende ikke har efterlevet den oprindelige målsætning for vedligeholdelse i sommerperioden.
Vi er klar over, at aftalen oprindelig er indgået med Holmslands kommune, der ved kommunalreformen i 2007 indgik i den nye Ringkøbing-Skjern kommune. Det var et grundlæggende princip bag kommunalreformen, at de nye kommuner skulle ”vedstå arv og gæld” fra de gamle kommuner. Derfor bør det fortsat være kommunen, som skal forestå vedligeholdelse af Vestkystruten som aftalt i den gamle kommune.”

“Sammenslutningen vil kraftigt opfordre kommunen til fortsat at vedstå aftalerne omkring Vestkystrutens vedligeholdelse på de private fællesveje. Vi står til rådighed for yderligere oplysninger og deltager gerne i et møde med kommunens politisk ansvarlige udvalg”.

På Sammenslutningens hjemmeside kan du læse brevet fra Ringkøbing-Skjern Kommune og hele Sammenslutningens høringssvar. Derudover kan du læse om “historikken”. Se: Vestkyststien.

2.1.2023

Generelle betragtninger om ulovlige byggerier

Emnet “ulovlige byggerier” blev berørt på Sammenslutningens årsmøde i 2022, og emnet har også været omtalt flere gange i Ringkøbing-Skjern Dagblad. De forhold, som har givet anledning til sager er primært anvendelsen af “udhuse” til beboelse, og så naturligvis sagerne om  ulovlige byggerier i §3 områder.

Sammenslutningen har udarbejdet et notat med overskriften “Generel betragtning om ulovlige byggerier”. Du kan finde notatet på Sammenslutningens hjemmeside, se Ulovligt byggeri.

I notatet kan du læse om:

 • ulovlige forhold ved et byggeri
 • kommunens forpligtelse
 • lovliggørelse
 • §3 sager.

19.12.2022

Etablering af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd

I mail den 19. december 2022 orienterer Vattenfall om arbejdet med etablering af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd.

Du kan på Sammenslutningens hjemmeside læse orienteringsskrivelsen fra Vattenfall: Vindmølleparken Vesterhav Syd.

6.12.2022

Tilsyn med legepladser

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 5. december d.å. udsendt en pressemeddelelse om tilsyn med legepladser.

Legeplads – grundejerforeningen

Har du indenfor din grundejerforening en legeplads? Ligger den på en grund tilhørende grundejerforeningen eller Ringkøbing Skjern Kommune?

Pressemeddelelsen omfatter først og fremmest legepladser på kommunale grunde, men uanset om legepladsen ligger på kommunal jord eller jord tilhørende grundejerforeningen, er det vigtigt, at der bliver ført tilsyn med legepladsen, og at forsikringsforholdene er i orden.

Sammenslutningen skal derfor opfordre til, at I i grundejerforeningerne læser pressemeddelelsen og eventuelt retter henvendelse til kommunen om tvivlsspørgsmål.

27.11.2022

Fyrværkeri

Sammenslutningen skal hermed gøre opmærksom på de regler, som gælder for fyrværkeri. Ikke mindst i sommerhusområder kan brandfaren, på grund af stråtage og  lyngarealer, være stor i forbindelse med affyring af fyrværkeri.

De 5 fyrværkeriråd

 

På Sammenslutningens hjemmeside kan du læse mere om reglerne for fyrværkeri, se Fyrværkeri.

På hjemmesiden kan du også hente tre A4-sider, som (på dansk og tysk) forklarer reglerne. A4-siderne er velegnede til at hænge op i sommerhuset, og du er naturligvis velkommen til at gøre medlemmerne af din grundejerforening opmærksom på siderne.

14.10.2022

Affaldsbeholder nr. 2 ved sommerhuset

Ringkøbing-Skjern Kommune påbegyndte 3. oktober d.å. udlevering af affaldsbeholder nr. 2 til alle husstande, herunder sommerhuse.

På Sammenslutningens hjemmeside, under Dagrenovation/affaldssortering, kan nu læse nærmere om udlevering af og brug af beholder nr.2.

16.9.2022

Nyhedsmail til formænd for grundejerforeningerne om svar fra ombudsmanden

Ombudsmanden har i brev den 14. september 2022 svaret på Sammenslutningens henvendelse om manglende orientering af berørte sommerhusejere i forbindelse med muligheden for at søge om erstatning på grund af  den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd.

I brevet konkluderer Ombudsmanden således:

“Jeg har gennemgået Energistyrelsens og Taksationsmyndighedens breve af henholdsvis 27. juli og 22. juni 2022, og myndighedernes svar giver mig ikke anledning til at foretage noget.”

“Jeg foretager mig herefter ikke mere i anledning af din henvendelse.”

Se hele ombudsmandens svar her: Brev fra Folketingets Ombudsmand 140922.

Sammenslutningens holdning har været og er, at man ikke kan anvende en lovgivning, som er beregnet på landvindmøller, hvor ejerne af berørte ejendomme bor i det område, hvor vindmøllerne skal opstilles, på et projekt med kystnære havvindmøller, hvor ejerne af de berørte ejendomme bor i hele landet. Efter Sammenslutningens opfattelse har det ikke været tilstrækkeligt at annoncere om muligheden for erstatning i lokale aviser. Ombudsmanden har ikke fundet anledning til at undersøge dette.

8.9.2022

Nyhedsmail til formænd for grundejerforeninger med referat årsmøde 2022

Der foreligger nu referat af årsmødet i Sammenslutningen den 27.august 2022. Referatet og formandens beretning kan ses på Sammenslutningens hjemmeside www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk , se under Årsmøder.

Der var 25 deltagere i årsmødet og i alt 16 grundejerforeninger (ud af 20) var repræsenteret. Tak for det!

Referat af det efterfølgende møde med borgmester Hans Østergaard kommer i løbet af kort tid.

 

11.8.2021

Dødsfald

Formanden for Hegnets Grundejerforening, Johannes Uglvig, er død – han blev 82 år. Johannes Uglvig var igennem en årrække medlem af forretningsudvalget for Sammenslutningen.

Se mindeord fra Hegnets Grundejerforening her: Mindeord.

 

25.5.2021

Nyhedsbrev/medlemsinformation maj 2021

Sammenslutningen har den 23. maj 2021 udsendt Information 230521.

Medlemsinformationen indeholder oplysninger om en ny velkomstbrochure for området på Holmsland Klit udarbejdet af Sammenslutningen og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilagene i informationsskrivelsen kan ses her:

Velkommen 2021 – Dansk

Velkommen 2021 – Tysk

Oversigtskort

Desuden indeholder medlemsinformationen dette billede:

15.12.2020

Nyhedsbrev/medlemsinformation december 2020

Sammenslutningen har den 15.12.2020 udsendt Information – dec. 2020.

Medlemsinformationen indeholder oplysninger om:

 • Energistyrelsens fornyede godkendelse af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd
 • Ringkøbing-Skjerns nedprioritering af arbejdet med planlægning af store sommerhuse.

Årsmøde 2020

Årsmøde 2020 finder sted 29. august 2020 kl. 9 – 14 på Lejrskolen Vesterled, Vesterledvej 76, Haurvig. Hver forening indbydes til at deltage med 2 personer.

15.5.2020

Nyhedsbrev maj 2020 – Sammenslutningen

Sammenslutningen har den 15.5.2020 udsendt Nyhedsbrev Maj 2020.

Nyhedsbrevet omfatter følgende emner:

 • Havvindmøller
 • Udbygning af Holmsland Klitvej
 • Naturbeskyttelseslovens §3
 • Dræning
 • Ny affaldsordning
 • Årsmøde
 • Kystsikring

Medlemsinformation november 2019

Se: Medlemsinformation – november 2019

Følgende emner indgår:

 • Større sommerhuse
 • Kystsikring
 • Naturbeskyttelseslovens §3
 • Lalandia i Søndervig
 • Kloakering
 • Sortering af affald
 • Havmøller
 • Idékasse

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk