Store sommerhuse

Størrelse på byggeri i sommerhusområder

9.12.2020

Kommunen nedprioriterer arbejdet med store sommerhuse

Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune har på møde den 25.11.2020 behandlet et punkt og truffet beslutning vedr. “Prioritering af lokalplaner”, se TogU 251120.

Det fremgår af listen, der er vedlagt punktet, at arbejdet med store sommerhuse prioriteres som “3” på en skala fra 1 til 4, og at arbejdet sættes “i bero”.

3.12.2020

Nyhedsbrev fra Fritidshusejernes Landsforening

Sammenslutningen har modtaget dette fra Fritidshusejernes Landsforening:

“Til et antal grundejerforeningssammenslutninger

Vedlagt fremsendes Fritidshusejernes Landsforenings nyhedsbrev for november til din orientering. Fokus for nyhedsbrevet er megasommerhuse.
FL bemærker særligt, at mange af høringssvarene til Erhvervsstyrelsen peger på særskilt placering af megasommerhuse, som en løsning på de konflikter, der er under opbygning i sommerlandet.

Fl ser frem til de kommende drøftelser i den arbejdsgruppe, erhvervsministeren har bebudet nedsættelse af.

Flere grundejere og grundejerforeninger har ønsket et overblik over omfanget af megasommersommerhuse. FL forsøger at skaffe dette overblik ved at distribuere vedlagte spørgeskema, som grundejerforeninger og grundejerne kan benytte til at give tilbagemelding på. Data vil blive offentliggjort på mitfritidshus.dk, og  vil blive benyttet i drøftelserne i den arbejdsgruppe om megasommerhuse, som erhvervsministeren har bebudet nedsættelse af.

I en tidligere mail om megasommerhuse har FL formuleret sig på en måde, der kunne læses som om, der eksisterer et formaliseret samarbejde mellem Fritidshusejernes Landsforening (FL) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) i spørgsmålet om megasommerhuse. Det er ikke tilfældet. FL og DN er jævnligt i dialog i spørgsmål af fælles interesse, og FL drager stor nytte af DNs indsigt og viden på en række områder. Men der er ikke tale om et formaliseret samarbejde.”

Nyhedsbrevet vedlægges her: Nyhedsbrev 2020 nr. 5.

Det omtalte spørgeskema vedlægges her (vi har desværre ikke mulighed for at vedlægge spørgeskemaet i Wordformat): Spørgeskema om megasommerhuse 1221.

4.10.2020

Udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v.

Erhvervsstyrelsen har den 10.9.2020 sendt ”Udkast til Vejledning om kommunernes
planlægning for store sommerhuse” samt ” Udkast til Vejledning om udlejning af
sommerhuse m.v.” til høring. Se udkast til vejledninger her:

Udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse september 2020

Udkast til vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse september 2020

Sammenslutningen har indsendt dette høringssvar: SU svar store sommerhuse 041020.

I høringssvaret skriver Sammenslutningen bl.a.:

“Sammenfattende er det Sammenslutningens vurdering, at nye større sommerhuse skal
etableres uafhængigt at eksisterende planlagte sommerhusområder for at
undgå de konflikter, som udkastet til vejledningen beskriver.”

Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune har indsendt dette høringssvar:

Fællesudvalget – høringssvar

Fritidshusejernes Landsforening har indsendt disse bemærkninger og udarbejdet dette notat:

Bemærkninger til Erhvervsstyrelsens udkast til vejledninger

Notat – Sommerhuse til udlejnings- og turistformål i sommerlandet

Ringkøbing-Skjern Kommune – Erhvervs- og vækstudvalget

Erhvervs- og vækstudvalget har på sit møde den 21.9.2020 behandlet høringssvar til ovennævnte udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. Se punktet på dagsordenen her: Pkt. 7 – 21.9.2020.

I sagsfremstillingen står der bl.a.:

“Derudover udfordrer vejledningerne også vores mål om udvikling af overnatningskapaciteten i kommunen. Vores mål er at udvide og udvikle overnatningskapaciteten, så der bliver mulighed for at få flere overnattende gæster hele året. Den foreslåede reduktion i antallet af udlejningsuger, vil påvirke muligheden for at udleje sommerhusene om vinteren, da 34 ud af de foreslåede 35 ugers udlejning må foregå i perioden 1. marts til 31. oktober. I dag må sommerhuse udlejes i kortere perioder på samlet 9 uger i perioden 1. november til udgangen af februar. Da efterspørgslen på sommerhuse er større i sommerperioden vil de foreslåede stramninger forringe muligheden for at udvikle helårsturisme væsentligt.

Vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse sætter derudover begrænsninger for placeringen af store sommerhuse og mulighederne for udvikling af overnatningskapaciteten i eksisterende sommerhusområder.

Stramningerne i de to vejledninger vil dermed være i modstrid både mod vores politiske turismemål, samt byrådets politiske kontrol over lokalplanerne. Derudover vil stramningerne potentielt medføre et betydeligt omsætningstab i detailhandelen, følgende deraf også potentielt mistede arbejdspladser.”

November 2019

I Medlemsinformation – november 2019 (se: Orientering fra Samslutningen – nov 2019-11-17) orienterer Sammenslutningen om de overvejelser, som Ringkøbing-Skjern Kommune i efteråret 2019 gør sig om størrelsen af sommerhusbyggerier i lokalplanlagte områder.

Ringkøbing-Skjern Kommune vil have undersøgt mulighederne for at lave et generelt tillæg til alle lokalplaner – et tillæg som skal gøre det muligt at bygge større end lokalplanen tillader.

I ovennævnte medlemsinformation skriver Sammenslutningen bl.a.:

SU er dybt forundret over, at kommunen igangsætter overvejelser om at ændre i gældende tinglyste lokalplaner, ligesom vi var imod forhøjelse til 180 m2 for områder uden lokalplan.

Vi opfordrer de enkelte grundejerforeninger til at forholde sig til, om man ønsker mulighed for større byggerier end beskrevet i gældende lokalplan for jeres område. Hvis I er uenige i kommunens overvejelser opfordrer vi til, at I skriver til kommunen og gør opmærksom på jeres modvilje.

Se punkt på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 22.10.2019: Møde i Teknik og miljø 221019.’

Bebyggelsesprocent

Se her oversigt fra Ringkøbing-Skjern Kommune over tilladt bebyggelsesprocent i henholdsvis lokalplanlagte områder og i ikke lokalplanlagte områder: Bebyggelsesprocent-2018.

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk