§3 i LNB – “Sommerhussagen”

§3 i Lov om naturbeskyttelse:

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af:

  1. heder
  2. moser og lignende
  3. strandenge og strandsumpe samt
  4. ferske enge og biologiske overdrev

når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.

Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.

Sagsgang med nyeste datoer først.

5.1.2022

Bygherre stævner klagenævn efter afslag på at bebygge grund

Ringkøbing-Skjern Dagblad omtaler d.d. et afslag på at bebygge grunden Pallasvej 93 i Hvide Sande. Grunden ligger i et §3-område.

Tømrermester Lars Timmer fik i oktober 2021 tilladelse af Ringkøbing-Skjern Kommune til at bygge på grunden. Dansk Naturfredningsforening ankede ikke tilladelsen, men det gjorde Dansk Botanisk forening. I maj måned omgjorde Miljø- og Fødevareklagenævnet så kommunens afgørelse og meddelte afslag på at bygge på grunden.

Lars Timmer har nu anlagt sag ved domstolene, og sagen skal behandles ved byretten i Viborg.

8.6.2022

Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til Ankestyrelsen

Se Ringkøbing-Skjern Kommunes svar til Ankestyrelsen: Ringkøbing-Skjern Kommunes svar til Ankestyrelsen juni 2022.

Kommunen skriver her afslutningsvis:

“Ringkøbing-Skjern Kommune påtænker således på baggrund af Ankestyrelsens udtalelse, at igangsætte den meget ressourcekrævende sagsbehandling af de ca. 600 sager snarest muligt.”

02.6.2022

Ringkøbing-Skjern Kommunes behandling af høringssvar til Ankestyrelsen

Teknik- og Miljøudvalget skal på møde den 7. juni 2022 behandle administrationens forslag til svar på Ankestyrelsens brev om kommunens pligt til at “behandle ca. 600 sager om nyopførelse og til- og ombygninger efter Naturbeskyttelsesloven med henblik på at vurdere, om der i hver enkelt sag er grundlag for at meddele dispensation”.

Af mødeindstillingen fremgår det, at arbejdet vil koste mellem 3 og 10 årsværk!

Se mødeindstillingen på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: Pkt. 4 TU-møde 070622.

11.5.2022

Genoptagelse af behandlingen af §3-sager i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 8.4.2022 modtaget dette brev fra Ankestyrelsen: Brev ankestyrelsen 4.22.

Af brevet  fremgår bl.a.:
“Ankestyrelsen vurderer, at det er ulovligt, at Ringkøbing-Skjern  Kommune ikke foranlediger, at flere sommerhusområder beliggende på Holmsland Klit og et sommerhusområde beliggende i Hvide Sande på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, lovliggjort.
Ankestyrelsen vurderer på den baggrund, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal træffe afgørelser om lovliggørelse af byggeri i de omhandlede områder.
Vi beder byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til herunder, hvordan byrådet vil foranledige lovliggørelse som ovenfor nævnt.”

Svarbrevet fra Ringkøbing-Skjern Kommune foreligge endnu ikke d.d.

10.11.2021

Afgørelse i Natur- og Fødevareklagenævnet

Ifølge Ringkøbing-Skjern Dagblad har Natur- og Fødevareklagenævnet truffet afgørelse i “sommerhussagen”.

I tre sager stadfæster klagenævnet kommunens dispensation til byggeri. I fire sager ophæves byggetilladelsen, som hjemsendes til kommunen til fornyet behandling.

Dagbladet koger klagenævnets afgørelse ned til dette:

“Klagenævnet giver lov til, at der må bygges på sommerhusgrunde, selv om det sker på fredet §3-areal. Der blot ikke være markfirben på grunden.”

Afgørelsen er endnu ikke tilgængelig på klagenævnets hjemmeside, som er Klagenævnet-nyheder. Når afgørelsen foreligger på hjemmesiden, vil den blive tilgængelig her.

Ankestyrelsen

“Sommerhussagen” er dog stadig under behandling i Ankestyrelsen, som den 4. juni 2021 har bedt Ringkøbing-Skjern Kommune om at svare på spørgsmål. Kommunen har svarfrist 15. nov. 2021. Så sagen er altså ikke slut endnu.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) – klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

DN har i november måned 2019 indgivet klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. DN forlanger, at Ringkøbing-Skjern Kommune genoptager samtlige byggesager, hvor kommunen har givet byggetilladelse til sommerhuse uden at tage hensyn til naturbeskyttelsesloven. Som tidligere nævnt drejer det sig om ca. 210 tilladelser til nybyggeri og ca. 380 tilladelser til om- og tilbygninger.

I yderste konsekvens kan det betyde krav om nedrivninger, hvis DN får medhold i klagenævnet.

Sammenslutningens holdning

Sammenslutningen har i Medlemsinformation – november 2019, se Orientering fra Samslutningen – nov 2019-11-17, orienteret om sagen.

Områder omfattet af “sommerhussagen”/områder omfattet af “sommerhussagen”

Størstedelen af sommerhusområderne på Holmsland Klit er registreret som §3 områder.

De områder, der var udlagt i sommerhusområde eller byzone ved Naturbeskyttelseslovens vedtagelse den 1.7.1992 (lokalplan eller bygningsvedtægt) er undtaget fra bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens §3. Dette gælder både bagudrettet og ved fremtidige byggesager.

Andre områder bliver udlagt til sommerhusområder ved et senere tillæg til Bygningsvedtægten og andre områder bliver med en lokalplan udlagt til sommerhusområder efter 1992. I forbindelse med sommerhusbyggeri er disse områder af Ringkøbing-Skjern Kommune undtaget fra bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens §3.

Kommunal orientering af berørte sommerhusejere

Ringkøbing-Skjern Kommune har i okotober 2019 i brev orienteret de ca. 700 sommerhusejere, som er berørt af “sommerhussagen”. Eksempel på denne orientering, se her: orientering i sommerhussagen.

I brevet skriver Ringkøbing-Skjern Kommune bl.a.:

“Kommunen ønsker med dette brev at orientere dig om 3 forhold:

1. Fremover må der ikke etableres bygninger, skure, legehuse, flisearealer, beplantning eller graves
uden, at kommunen har behandlet det ønskede projekt. Den nævnte liste er ikke udtømmende og alle
tiltag, der påvirker plantedækket eller blotlagte sand- eller jordflader kræver sagsbehandling af
kommunen.

2. Kommunen vil ikke stille nye krav over for dig i forhold til eksisterende lovlige projekter. Dette
gælder for det byggeri, som allerede er opført på din ejendom i henhold til byggetilladelser fra
kommunen. Det gælder også for småbyggerier med videre, der tidligere har kunnet opføres uden
byggetilladelse.

3. De naturværdier som eventuelt er mistet, grundet kommunens praksis, vil kommunen erstatte uden
omkostninger for dig.”

Baggrund

Baggrundsnotat – Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet dette baggrundsnotat: Baggrundsnotat sommerhussagen.

I notatet beskrives problemstillingen således:

På baggrund af en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening er Ringkøbing-Skjern Kommune
blevet opmærksom på en problemstilling vedrørende naturbeskyttelseslovens (NBL) § 3 i forhold til
enkelte sommerhusområder på Holmsland Klit.

Store dele af områderne på Holmsland Klit har karakter af hede eller strandeng mv. For sådanne
arealer må der ikke ske ændringer af tilstanden, herunder i form af ny bebyggelse, jf. NBL § 3,
medmindre der meddeles dispensation. Ifølge den såkaldte naturtypebekendtgørelses § 1, gælder
dette dog ikke for heder og strandenge mv., der den 1. juli 1992 lå i byzone eller sommerhusområde.

En række områder på Holmsland Klit var pr. 1. juli 1992 udlagt som sommerhusområde i planlovens og
naturtypebekendtgørelsens forstand. For disse områder har der derfor ikke været krav om
dispensation fra NBL § 3 ved ny bebyggelse eller andre tilstandsændringer. Nogle mindre områder på
Holmsland Klit, som ikke var overført til sommerhusområde før 1. juli 1992, var dog også inden dette
tidspunkt bebygget med sommerhuse i større eller mindre omfang.

I forbindelse med henvendelsen fra Danmarks Naturfredningsforening er Ringkøbing-Skjern
Kommune blevet opmærksom på, at nogle af sidstnævnte områder ved administrationen af § 3 er
blevet behandlet som om, der var tale om områder, der lå i sommerhusområde før 1. juli 1992, selv om
områderne først formelt er blevet overført til sommerhusområde efter dette tidspunkt.

De omhandlede sommerhusejendomme er omfattet af 11 lokalplaner, som blev vedtaget af tidligere
Holmsland Kommune i perioden fra 1994 – 1999. Ringkøbing-Skjern Kommune har herudover
konstateret en lignede problemstilling for et mindre område i Hvide Sande, som med en lokalplan fra
2013 blev overført til byzone.

Ud fra Ringkøbing-Skjern Kommunes gennemgang er der antagelig meddelt byggetilladelse til
nyopførelse af ca. 210 sommerhuse, hvortil kommer ca. 380 byggesager vedrørende til- og
ombygninger, overdækninger, garager, udhuse og carporte mv. af eksisterende sommerhuse i
perioden fra 1992 til 2018, inden for de områder, som først formelt er overført til sommerhusområde
efter 1. juli 1992. For de nyopførte sommerhuse har der i en del tilfælde været tale om afløsning af
ældre sommerhuse, som så samtidig er blevet nedrevet.

En ikke ubetydelig del af disse byggerier lå antagelig på arealer, som på opførelses-
/tilbygningstidspunktet havde karakter af hede eller strandeng mv. efter NBL § 3. Det tidligere amt og
senere kommunen har imidlertid siden 1992 fortolket Naturtypebekendtgørelsen således, at NBL § 3
ikke var gældende inden for de pågældende (lokalplan)områder. Ved meddelelse af byggetilladelser
mv. er det derfor samtidig blevet lagt til grund, at eventuelle dispensationer fra NBL § 3 var ufornødne.

Fakta

Den 8.10.2019 har Ringkøbing-Skjern Dagblad samlet følgende fakta om “sommerhussagen”:

“Sagen handler om sommerhuse beliggende på Klægdalen, Krylen, Esebjergvej, dele af Krogen i Houvig, dele af Jakob Bondes Vej, Frans Julius Vej og Lyngsletten i Klegod, den sydlige del af Fladsbjergvej, Stormkløven og Klitsvinget i Klegod, dele af Tingodden og Søholmvej i Aargab, dele af Vesterledvej, Huskrogvej og Havbjergvej i Haurvig, samt dele af Sommervej, Skodbjergvej, Hareklit, Havvej og Sandvej i Skodbjerge. Også et område i det nordlige Hvide Sande er omfattet.

I 1992 har disse områder status som landzone, da der endnu ikke er lavet en lokalplan, der gør dem til sommerhusområde. Da naturbeskyttelsesloven vedtages i 1992, bliver arealerne, som har karakter af hede eller strandeng, med et slag beskyttet som såkaldte paragraf 3-områder.

Det betyder, at Ringkøbing Amt og siden Ringkøbing-Skjern Kommune skal give dispensation fra naturbeskyttelsesloven , når lodsejere beder om lov til at udstykke grunde, bygge sommerhus eller foretage andre ændringer på hus og grund. Danmarks Naturfredningsforening, som har påklageret, skal have sagerne forelagt. Det sker bare aldrig.

Kommunen forklarer sig med, at områderne af Miljøministeriet er udlagt som sommerhusområder, fordi der allerede er opført sommerhuse og tilmed mulighed for yderligere udstykninger. Det understreges tillige i regionplaner og kommuneplanen, som også er gældende i 1992. Både amt og kommune mener derfor at have handlet efter reglerne – men ændrer nu praksis.”

Se kort over de berørte områder: Sommerhusområder hvor §3 er gældende.

 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune – december 2019

Ringkøbing-Skjern Kommune har i december måned 2019 udarbejde dette notat: Notat RKSKK dec 2019. Konklusionen i notatet er følgende:

“Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering er, at sommerhusområderne, juridisk set, skal sidestilles med områder, der er undtaget fra Naturbeskyttelseslovens §3 i det omfang Naturtypebekendtgørelsens §1 beskriver.”

 

 

 

 

 
sammenslutningen-grund-holmsland.dkRingk.-Skjern Kommune§3 i LNB – “Sommerhussagen”

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk